వికీసోర్స్:సౌప్తిక పర్వ నిర్వహణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్ర మహాభారత నిర్వహణ (ప్రాజెక్టు ప్రగతి) ఆంధ్ర మహాభారత నిర్వహణ
ఆది పర్వము - సభా పర్వము - అరణ్య పర్వము - విరాట పర్వము - ఉద్యోగ పర్వము - భీష్మ పర్వము - ద్రోణ పర్వము - కర్ణ పర్వము - శల్య పర్వము - సౌప్తిక పర్వము - స్త్రీ పర్వము - శాంతి పర్వము - అనుశాసనిక పర్వము - ఆశ్వమేధిక పర్వము - ఆశ్రమ వాస పర్వము - మౌసల పర్వ నిర్వహణ - మహా ప్రస్థానిక పర్వము - స్వర్గారోహణ పర్వము - ప్రాజెక్టు ప్రగతి

[add link to pdf file here]

సౌప్తిక పర్వ నిర్వహణ
పద్యం సంఖ్య (పర్వం-అశ్వాసము-పద్యం సంఖ్య) ప్రస్తుత పరిస్థితి (ఖాళీ, తీసుకొన బడినది, రివ్యూ చేయవలెను, పూర్తి అయినది) టైపు చేసిన (చేస్తున్న ) వారు రివ్యూ చేసిన (చేస్తున్న వారు)
ఆ భా 10_1_1 to 10_1_30 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాష్ స్వామినాథన్ Review this
ఆ భా 10_1_31 to 10_1_60 రివ్యూ చేయవలెను చంద్ర శేఖర్ కాండ్రు Review this
ఆ భా 10_1_61 to 10_1_90 రివ్యూ చేయవలెను చంద్ర శేఖర్ కాండ్రు Review this
ఆ భా 10_1_91 to 10_1_120 రివ్యూ చేయవలెను చంద్ర శేఖర్ కాండ్రు Review this
ఆ భా 10_1_121 to 10_1_150 రివ్యూ చేయవలెను చంద్ర శేఖర్ కాండ్రు Review this
ఆ భా 10_1_151 to 10_1_180 రివ్యూ చేయవలెను చంద్ర శేఖర్ కాండ్రు Review this
ఆ భా 10_1_181 to 10_1_210 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాష్ స్వామినాథన్ Review this
ఆ భా 10_1_211 to 10_1_241 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాష్ స్వామినాథన్ Review this
ఆ భా 10_2_1 to 10_2_30 రివ్యూ చేయవలెను ప్రకాష్ స్వామినాథన్ Review this