వికీసోర్స్:కర్ణ పర్వ నిర్వహణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్ర మహాభారత నిర్వహణ (ప్రాజెక్టు ప్రగతి) ఆంధ్ర మహాభారత నిర్వహణ
ఆది పర్వము - సభా పర్వము - అరణ్య పర్వము - విరాట పర్వము - ఉద్యోగ పర్వము - భీష్మ పర్వము - ద్రోణ పర్వము - కర్ణ పర్వము - శల్య పర్వము - సౌప్తిక పర్వము - స్త్రీ పర్వము - శాంతి పర్వము - అనుశాసనిక పర్వము - ఆశ్వమేధిక పర్వము - ఆశ్రమ వాస పర్వము - మౌసల పర్వ నిర్వహణ - మహా ప్రస్థానిక పర్వము - స్వర్గారోహణ పర్వము - ప్రాజెక్టు ప్రగతి

[add link to pdf file here]

కర్ణ పర్వ నిర్వహణ
పద్యం సంఖ్య (పర్వం-అశ్వాసము-పద్యం సంఖ్య) ప్రస్తుత పరిస్థితి (ఖాళీ, తీసుకొన బడినది, రివ్యూ చేయవలెను, పూర్తి అయినది) టైపు చేసిన (చేస్తున్న ) వారు రివ్యూ చేసిన (చేస్తున్న వారు)
ఆ భా 8_1_061 to 8_1_090 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 8_1_91 to 8_1_120 రివ్యూ చేయవలెను రానారె Review this
ఆ భా 8_1_241 to 8_1_270 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 8_1_271 to 8_1_300 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 8_2_001 to 8_2_030 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 8_1_121 to 8_1_150 రివ్యూ చేయవలెను రానారె Review this
ఆ భా 8_2_31 to 8_2_60 రివ్యూ చేయవలెను రానారె Review this
ఆ భా 8_2_61 to 8_2_90 రివ్యూ చేయవలెను రానారె Review this
ఆ భా 8_2_091 to 8_2_120 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this
ఆ భా 8_2_121 to 8_2_150 రివ్యూ చేయవలెను వోలం సురేష్ కుమార్ Review this