ఆ భా 7 4 181 to 7 4 210

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

-వేదుల కృష్ణ

7_4_181

క. బలుడేగలకై వడి బె

బ్బులులపగిది మత్తకరులపోలిక దర్పో

జ్జ్వలసింహంబులచాడ్పున

నలవుఁ జలము మెఱయఁ బెనఁ గి రారథికవరుల్.


7_4_182

క. పెనఁ గునెడం గర్ణునిది

క్కుపఁ జతురంగముల బెట్టుగోల్తల నాభీ

మునిమీఁ దఁ గవిసి మంత్రిం

చినయట్టులు గూలె నతనిచేతిలలువునన్.


7_4_183

వ. అనవుడు నాంబికేయుండు.


7_4_184

క. తొడరెడుకొలఁ దియె వానికి

వడముడిభుజవిక్రమంబు వారల మన మె

ప్పుడు వినమొ కర్ణు వినమో

యడిబీరపపుఁ దులువ గెలుచునటే పాండవులన్.


7_4_185

ఉ. సూతసుతుండు పాండునృపవూనుమఁ బోర జయించు నంచుగ

ర్వాతిశయంబునన్ మనమదాంధుఁ డు కృష్ణుఁ దృణీకరించి సం

ప్రీతిగ సంధి సేయఁ డ యవేతకళంకులు వారు వారి కే

లా తగ వేది దైవము దలంచు రణంబునఁ జేటు సంజయా.


7_4_186

వ. తానును తమ్ములుం జెడుదు రింతియ కాక యిండు గలదే యది య

ట్లుండె భండనంబుకెఱంగు సెప్పు మనిన నమ్మవుజిపతికి నావూతసంభవుం

డిట్లనియె.


7_4_187

చ. సమసినసేనఁ జూచి రభసంబునఁ గర్ణుఁ డు భీముఁ గిట్టి ద

ర్పము సిగురొత్త ముప్పదిశరంబుల నొంచినఁ గెంపుసొంపు వ

క్త్రమునకు నొప్పు సేయఁ గ నతండు వెసన్ విలు ద్రుంచి సూతుప్రా

ణముఁ గొనినం జలం బెదఁ బెనంగొన వాహనచోదకుండు నై.


7_4_188

వ. కర్ణుండు శక్తి వైచిన.


7_4_189

క. ఎనిమిదితునియలుగా నది

దునిమి మరున్నందనుండు తొమ్మదిశరముల్

తను -డ నేయ బలువిలు

గొని యన్నియ కర్ణుఁ డేసె గ్రూరాన్త్రుంబుల్.


7_4_190

క. వాని నెడ నఱికి యప్పవ

మానతనూభవుఁ డు నిశితమార్గణములు వై

వై నిగిడింపఁ గ రా -- --

నూనుండును సాయకముల సోనలు గురిసెన్.


7_4_191

క. చెలఁ గుపటుసింహనాదం

బులు ఱంకెలు గాఁ గ వారు పొలిచిరి వృషభం

బులక్రియ నొండొరులకు మా

ర్మలయుచుఁ దాకుచు నుదాత్తరభసోజ్జ్వలు లె.


7_4_192

ఉ. అత్తఱిఁ గర్ణువిల్లును హయంబులు నుగ్గుగఁ జేసి నెత్తుటన్

జొత్తిల మేన బాణములు సొన్పి మరుత్సుతుఁ డార్చె నార్చినం

జిత్తము దల్లడిల్లఁ గురుసింహుఁ డు దుర్జయుఁ బన్ప నాతఁ డ

త్యుత్తమసాహసప్రకటితోద్ధతి నాజగజెట్టిఁ దాఁ కినన్.


7_4_193

తే. బలము లచ్చెరు వంద నట్లలవు మెఱయ

నీసుతుఁ డనిలసుతుఁ దాఁ కి నిశితసాయ

కముల నొప్పించి రథతురంగముల నొంచి

సూతు నోనేయఁ గ్రోధవిస్ఫర్తి నతఁ డు.


7_4_194

క. తురగములతలలు సూతుని

శిరము నతనిమ స్తకంబు శితశరషట్క

స్ఫురణమున ధరణిమీఁ దం

దొరఁ గించెం గర్ణుఁ డేడ్పుతోఁ గనుఁ గొనఁ గన్.


7_4_195

వ. ఆలోనన సూతసూనుండు రథంబు సన్నద్ధంబు సేసేకొనవాఁ డగుట

నప్పాండుతనయుం దలపడియె నమ్మేటిమగలు కోపంబులు నాటోపంబులు

బలంబులుఁ జలంబులు శౌర్యంబు లు మెఱయు తెఱంగునం

బెనంగి రట్టియెడ.


7_4_196

మ. ఖరనారాచము భీమువక్షమున నాకర్ణుండు బాహాబలా

భరణం డై నిగిడింప నుచ్చి చని భూభాగంబు నాఁ టంగ నా

తురతం బొంద కతండు నిష్ఠురగదం ద్రుంచెం దురంగంబులన్.

ధరణిం గూల్చె ధనుర్విలాస మలరం దత్సూతునిం గేతువున్.


7_4_197

మ. విరథుం డయ్యును రాధనందనుఁ డు దోర్వీర్యం బవార్యంబుగా

శరజాలంబుల భీముఁ గప్పట మహాశ్చర్యంబు గావించె భూ

వరుఁ డంతం దనతమ్ము నారథికుఁ గావమ బంచె నాదుర్ముఖుం

డు రయం బారఁ గఁ దాఁ కె భీమునకు నాటోపంబు దీపింపఁ గన్


7_4_198

క. అయ్యంగరాజుతోడం

గయ్యము సేయిచును దుర్మఖప్రాణుంబుల్

సయ్యనఁ దొమ్మిదియమ్ములఁ

గ్రుయ్యక డయ్యక యతండు గొనియె నరేంద్రా.


7_4_199

వ. ఇట్లు భవదాత్మజుండు పడుటయు.


7_4_200

ఉ. ఆతనిఁ జూచి కన్నుఁ గవ నశ్రులు గ్రమ్మఁ గ సూతసూతి శో

కౌతురుఁ డై తదీయరథ మల్లన యెక్కఁ గ భీమసేనుఁ డు

ద్ద్యోతిత హేమభూషితచతుర్దశమార్గణవిద్ధుఁ జేయుఁ డు

న్శాతశరంబు లన్ని వెస నాఁ టె నతండును దద్భుజంబులన్.


7_4_201

వ. వాఁ డినారసములు మూఁ డు కర్ణునిఱొమ్ము

గాఁ డ నేయ నాన గడచి నొవ్వు

భయముఁ గదురఁ జేయ రయము నరదంబు

దోలికొని యతండు దొలఁ గఁ బాఱె.


7_4_203

వ. అనిన విని ధృతరాష్ట్రుండు సంజయున కిట్లనియె


7_4_204

క. విను పౌరుషము నిరర్థక

మనుమానము లేదు దైవమధికంబు మరు

త్తనయునిచే నారాధా

తనయం డి ట్లగుట నెవ్విధంబునఁ దలఁ పన్


7_4_205

క. అట్టన నేల మహాబలు

పట్టిక సురఖచరదనుజపన్న గులును మా

ర్వెట్ట రనినఁ గర్ణాదుల

కెట్టునిలువవచ్చు వాని యెదురం దిరమై.


7_4_206

క. పాండవుల గెలుచునాజి ని

తం డని యగ్గించు సూతతనయుని మత్పు

త్రుం డతఁ డు భీమునేవున

గం డడఁ గినఁ జూచి మనఘ గందక యున్నే


7_4_207

క. వినఁ డె జరాసంధాదులఁ

దునుముట మనదుర్జయుండు దుర్ముఖుఁ డును భీ

మునితోడఁ బెనఁ గువా రే

మని కర్ణునిఁ గావఁ బనిచెనబ్బాలకులన్


7_4_208

క. పవనజుఁ డొక్కఁ డె పెఱపాం

డవులును సాత్యకియు హరియు డాఁ తురె యుగ్రా

హవమునఁ బ్రాణము లావున

నవిజయ్యులు వారిఁ దొడర నగునే తనకున్.


7_4_209

చ. అని పలుమాట లాడుటయు నమ్మనుజేంద్రునితోడ నాతఁ డి

ట్లను విష మెత్తి క్రోలి యది యంగము నారటపెట్ట నన్యులం

గినిసినయట్ల మీఁ దు పరికింపక యమ్మెయి నీవు పాండునం

దనులకుఁ జెట్టవై హృదయతాపము వచ్చినఁ బల్కె దొండులన్.


7_4_210

వ. ఊరక బవరంబుతెఱంగు వినుము నీతనయులు దుర్మర్షణుండును దుర్మ

దుండును దుస్సహుండును విజయుండును విచిత్రుండును గర్ణునోటమి

సయిరింపం జాలక వడముడిం దొడరి తూపు లడరించినం జూచి యాసూత

సూనుండు దానును నతనిపయిం గవిసి యేసినఁ దద్విశిఖంబుల వారించుచు

మారుతనందనుండు.