మహాప్రస్థానం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం

2. మహాప్రస్థానం

3. జయభేరి|

4. ఒకరాత్రి

5. గంటలు

6. ఆకాశదీపం

7. ఋక్కులు

8. అవతారం

9. బాటసారి

10. ఆశాదూతలు

11.

12. శైశవగీతి

13. అవతలిగట్టు

14. సాహసి

15. కళారవి

16. భిక్షువర్షీయసి

17. ఒకక్షణంలో...

18. పరాజితులు

19. ఆః!

20. ఉన్మాది

21. స్విన్ బర్న్ కవికి

22. అద్వైతం

23. వాడు

24. అభ్యుదయం

25. వ్యత్యాసం

26. మిథ్యావాది

27. ప్రతిజ్ఞ

28. చేదుపాట

29. కవితా! ఓ కవితా!

30. దేశ చరిత్రలు

31. నవ కవిత

32. మానవుడా!

33. సంధ్యాసమస్యలు

34. జ్వాలాతోరణం

35. దేనికొరకు

36. కేక

37. నిజంగానే

38. నీడలు

39. గర్జించురష్యా!

40. పేదలు

41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు