మహాప్రస్థానం/ఒకక్షణంలో...

వికీసోర్స్ నుండి
(ఒకక్షణంలో... నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

ఒక క్షణంలో

మనస్సులో ఏదో స్మృతి

తటిన్మణి

మణీఘృణి

ఏదో మతి వికాసించి

క్షణంలో

అదే పరుగు

మరేడకో...

ఆకులలో చీకటిలో

ఇరుల ఇరుకులలో

చినుకులలో

ఏడనో మరపులలో

మరపుల మడతలలో

కనబడక!

ఒక క్షణంలో

పూర్వపు సఖుని ముఖం

నవ్వులతో

రంగుల పువ్వులతో

కలకలమని కళలు కురిసి

హర్షంతో

ఆశావర్షంతో

కనుల వెనుక తెర ముందర

కనిపించి,

మరుక్షణం

విడివడి మరేడకో-

వడివడి మరేడకో!

ఒక క్షణంలో

సకలజగం

సరభసగమనంతో...

పిమ్మట నిశ్శబ్దం

ఆ క్షణమందే

గుండెల కొండలలో

మ్రోగును మార్మోగును

హుటాహుటి పరుగెత్తే

యుగాల రథానాదం.