మహాప్రస్థానం/శైశవగీతి

వికీసోర్స్ నుండి
(శైశవగీతి నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

పాపం, పుణ్యం, ప్రపంచమార్గం-

కష్టం, సౌఖ్యం, శ్లేషార్థాలూ

ఏమీ ఎరుగని పూవుల్లారా,

అయిదారేడుల పాపల్లారా!

మెరుపు మెరిస్తే,

వాన కురిస్తే,

ఆకసమున హరివిల్లు విరిస్తే

అవి మీకే అని ఆనందించే

కూనల్లారా!

అచ్చటికిచ్చటి కనుకోకుండా

ఎచ్చటెచటికో ఎగురుతుపోయే

ఈలలు వేస్తూ ఎగురుతుపోయే

పిట్టల్లారా!

పిల్లల్లారా!

గరికిపచ్చ మైదానాల్లోనూ,

తామరపూవుల కోనేరులలో

పంటచేలలో, బొమ్మరిళ్లలో,

తండ్రి సందిటా, తల్లి కౌగిటా,

దేహధూళితో, కచభారంతో,

నోళుల వ్రేళులు, పాలబుగ్గలూ,

ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ మీరై

విశ్వరూపమున విహరిస్తుండే

పరమాత్మలు

ఓ చిరుతల్లారా!

మీదే, మీదే సమస్తవిశ్వం!

మీరే లోకపు భాగ్యవిధాతలు!

మీ హాసంలో మెరుగులు తీరును

వచ్చేనాళ్ల విభాప్రభాతములు!

ఋతువుల రాణి వసంతకాలం

మంత్రకవాటం తెరచుకునీ,

కంచు వృషభముల అగ్నిశ్వాసం

క్రక్కే గ్రీష్మం కదలాడీ,

ఏళ్లు, బయళ్లూ, వూళ్లూ, బీళ్లూ

ఏకంచేసే వర్షాకాలం,

స్వచ్ఛ కౌముదుల శరన్నిశీథినులు,

హిమానీ నిబిడ హేమంతములు,

చలివడకించే శైశిరకాలం

వస్తూ పోతూ దాగుడుమూతల

క్రీడలాడుతవి మీ నిమత్తమే!

ఇవాళలాగే ఎప్పుడు కూడా

ఇనబింబం పయనించు నింగిపై!

ఎప్పుడు కూడా ఇవాళలాగే

గాలులు వీచును, పూవులు పూచును!

నాకు కనంబడు నానాతారక,

లనేక వర్ణా, లనంత రోచులు

దిక్కు దిక్కులా దివ్యగీతములు

మీరూ వాటికి వారసులే! ఇవి

మీలో కూడా మిలమిలలాడును!

నా గత శైశవ రాగమాలికల

ప్రతిధ్వనులకై,

పోయిన బాల్యపు చెరిగిన పదముల

చిహ్నాల కోసం,

ఒంటరిగా కూర్చిండి వూరువులు

కదిలే గాలికి కబళమునిస్తూ,

ప్రమాద వీణలు కమాచి పాడగ

సెలయేళ్లను, లేళ్లను లాలిస్తూ,

పాతాళానికి పల్టీకొట్టీ

వైతరణీనది లోతులు చూస్తూ,

శాంతములే, కేకాంతముగా, ది

గ్భ్రాంతిలో మునిగి గుటకలు వేస్తూ

మెటిక విరుస్తూ ఇట కూర్చిండిన

నను చూస్తుంటే నవ్వొస్తోందా?

ఉడుతల్లారా!

బుడతల్లారా!

ఇది నా గీతం, వింటారా?