మహాప్రస్థానం/కేక

వికీసోర్స్ నుండి
(కేక నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

నిద్రకు వెలియై...

నే నొంటరినై...

నా గదిలోపల చీకటిలో

చీకటిలోపల నాగదిలో!

నా గదిలో...

చీకటిలో...

నే నొక్కడనై...

నిద్రకు వెలియై...

కన్ను లనిండిన కావిరితో!

కావిరి నిండి కన్నులతో!

కన్నులలో...

కావిరితో...

నిద్రకు వెలియై...

నే నొక్కడనై...

గుండెలకప్పిన కుంపటితో!

కుంపటికప్పిన గుండెలతో!

గుండెలలో...

కుంపటితో...

నా కనుగోనల,

నా యెదగోడల,

నాలుగు దిక్కుల బాకులతో...

బాకుల తోటల బాటలతో...

బాటలలో...

బాకులతో...

భగ భగ భుగ భుగ

భగ భగ మండే

నా గది చీకటి నాలుకతో!

నాలుక చీలిన నాగులతో!

నా గదిలో...

నాగులతో...

ఇరవై కోరల,

అరవై కొమ్ముల,

క్రూర ఘోర కర్కోటకులో?

కోరకి కన్నూ,

కొమ్ముకి కన్నూ,

కర్కాటక కర్కోటకులో?

దారుణ మారణ దానవ భాషలు!

ఫేరవ భైరవ భీకర ఘోషలు!

ఘేషల భాషల,

ఘంటల మంటల

కంటక కంఠపు గణగణలో?

చిటికెల మెటికల చిటపటలో?

నీ నొంటరినై...

నిద్రకు వెలియై...

చీకటిలోపల నాగదిలో!

నాగది లోపల చీకటిలో!

చీకటిలో...

ఆకటితో...