మహాప్రస్థానం/నీడలు

వికీసోర్స్ నుండి
(నీడలు నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

చూడు, చూడు, నీడలు:

నీడలు, పొగ మేడలు:

యుగయుగాల దోపిడిలో,

నరనరాలరాపిడిలో---

పగమారిన,

పొగచూరిన

శాసనాలజాడలు:

జాలిజార్చుగోడలు:

చూడు, చూడు, నీడలు:

నీడలు, పొగ మేడలు:

చూడు, చూడు, నీడలు:

పేదవాళ్ళవాడలు:

నరనరాలవేదనలో

తరతరాలరోదనలో--

బక్కచిక్కి:

బిక్కచచ్చి

పడినబతుకు గోడలు:

పాడుబడ్డవాడలు:

చూడు, చూడు, నీడలు:

పేదవాళ్ళవాడలు:

చూడు, చూడు, నీడలు:

పూలులేని కాడలు

తరతాలచెరసాలల

రకరకాలతెరచాటుల

పొదిగిటిలో

ఒదిగిలిపడు

నిర్భాగ్యపునీడలు:

ఎడారిలోఓడలు:

చూడు, చూడు, నీడలు:

పూలులేని కాడలు:

చూడు, చూడు, నీడలు:

పీడలతోక్రీడలు:

చూడు, చూడు, నీడలు:

సూర్యునితోక్రీడలు:

సూర్యునిసూదులతో

క్రీడలాడునీడలు: