మహాప్రస్థానం/జ్వాలాతోరణం

వికీసోర్స్ నుండి
(జ్వాలాతోరణం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

సర్గనరకములఛాయా దేహళి,

తెలి, నలితలుపులు తెరచి, మూసుకొని-

సర్గవిలయ హేమంతవసంత

ధాంతకాంతి విక్రాంత వెళలో,


చావుపుట్టుకల పొలిమేరలలో

ఆవులించెనొక చితాగ్ని కుండం:

అనాధజీవులసమాధుల్నీ

అఘోరించిఘోషించాయి:


ఇదేమి: లోకం హిరణ్యనేత్రుని

పదాఘాతమునప్రతిధనించగ,

కురుక్షేత్రమునక్రుద్ధవృకోదరు

గదాఘాతమునగజగజలాడగ,


జాతిజాతి నిర్ఘాత పాతనం

ఘాతహేతువై, కాల్కేతువై,

అదెసంవర్తపు తుపానుమేఘం

తొలిగర్జించిన తూర్యవిరావం:


ప్రదీప్తకీలాప్రవాళమాలా

ప్రపంచవేలాప్రసారములలో,

మిహిరవాజితతి: మఖవ ధనుర్ద్యుతి:

పుడమికినేడే పుట్టినరోజట: