మహాప్రస్థానం/మిథ్యావాది

వికీసోర్స్ నుండి
(మిథ్యావాది నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

మాయంటావా? అంతా

మిథ్యంటావా?

నా ముద్దుల వేదాంతీ!

ఏ మంటావు?

మయంటావూ? లోకం

మిథ్యంటావూ? కనబడినది కనబడదని

వినబడినది వినబడదని

జగతి మరపు, స్వప్నం, ని

శ్శబ్దం ఇది

మాయ! మాయ!

మాయంటావూ? అంతా

మిథ్యంటావూ?

జమీందారు రోల్సుకారు

మాయంటావు? బాబూ

ఏమంటావు?

మహారాజు మనీపర్సు

మాయంటావూ? స్వామీ

ఏమంటావూ?

మరఫిరంగి, విషవాయువు

మాయంటావూ? ఏం,

ఏ మంటావు?

పాలికాపు నుదుటి చెమట,

కూలి వానిగుండె చెరువు

బిచ్చగాని కడుపు కరువు

మాయంటావు?

తుపానులూ, భూకంపం,

తిరుగుబాట్లు, సంగ్రామం,

సంగ్రామం, సంగ్రామం,

మాయంటావూ? ఏయ్‌

ఏమంటావు?

జగతి మరపు, స్వప్నం, ని

శ్శబ్దం, ఇది

మాయ! మాయ!

మాయ! మాయ!

మాయ! మాయ!

మాయంటావూ? అంతా

మిథ్యంటావూ?