మహాప్రస్థానం/నిజంగానే

వికీసోర్స్ నుండి
(నిజంగానే నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

నిజంగానేనిఖిలలోకం

నిండుహర్షంవహిస్తుందా?

మానవాళికినిజంగానే

మంచికాలంరహిస్తుందా?


నిజంగానే, నిజంగానే

నిఖిలలోకంహసిస్తుందా?

దారుణద్వేషాన్ని పెంచే

దానవత్వంనశిస్తుందా?


బానిసలసంకెళ్ళు బిగిసే

పాడుకాలంలయిస్తుందా?

సాధుసత్వపుసోదరత్వపు

సాదుతత్వంజయిస్తుందా?


జడలువిచ్చిన, సుడులురెచ్చిన

కడలినృత్యం శమిస్తుందా?

నడుమతడబడి, సడలి, ముడుగక

పడవతీరం క్రమిస్తుందా?


నిజంగానే, నిజంగానే?