మహాప్రస్థానం/అద్వైతం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

ఆనందం అర్ణవమైతే,

అనురాగం అంబరమైతే----

అనురాగపు టంచులు చూస్తాం,

ఆనందపు లోతులు తీస్తాం. నీ కంకణ నిక్వాణంలో,

నా జీవన నిర్వాణంలో---

నీ మదిలో డోలు తూగీ,నా హృదిలో జ్వాలలు రేగీ---

నీ తలపున రేకులు పూస్తే,

నా వలపున బాకులు దూస్తే---

మరణానికి ప్రాణం పోస్తం,

స్వర్గానికి నిచ్చెన వేస్తాం.

హసనానికి రాణివి నీవై,

వ్యసనానికి బానిస నేనై---

విషమించిన మదీయ ఖేదం,

కుసుమించిన త్వదీయ మోదం---

విషవాయువులై ప్రసరిస్తే,

విరితేనియలై ప్రవహిస్తే---

ప్రపంచమును పరిహాసిస్తాం,

భవిష్యమును పరిపాలిస్తాం.

వాసంత సమీరం నీవై,

హేమంత తుషారం నేనై---

నీ ఎగిరిన జీవవిహంగం

నా పగిలిన మరణమృదంగం

చిగురించిన తోటలలోనో---

చితులుంచిన చోటులలోనో---

వలయుములై జ్వలించినపుడే,

విలయుములై జ్వలించినపుడే---

కాలానికి కళ్ళేం వేస్తాం,

ప్రేమానికి గొళ్ళెం తీస్తాం

నీ మోవికి కావిని నేనై,

నా భావికి దేవివి నీవై---

నీ కంకణ నిక్వాణంలో,

నా జీవన నిర్వాణంలో,

ఆనందం అర్ణవమైతే,

అనురాగం అంబరమైతే---

ప్రపంచమును పరిహాసిస్తాం,

భవిష్యమును పరిపాలిస్తాం.