పాత పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 01:20, 22 జూన్ 2020న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. ఆ భా 1 4 9 to 1 4 44‏‎ (03:20, 2 అక్టోబరు 2005)
 2. ఆ భా 1 6 280 to 1 6 310‏‎ (12:41, 3 అక్టోబరు 2005)
 3. ఆ భా 1 5 235 to 1 5 261‏‎ (12:46, 18 అక్టోబరు 2005)
 4. త్యాగరాజు కృతులు అ‏‎ (18:24, 12 జూలై 2006)
 5. అటుకారాదని బల్క నభిమానము లేకపోయెనా‏‎ (18:24, 12 జూలై 2006)
 6. అట్ట బలుకుదు విట్ట బలుకుదు వందుకేమి సేతు రామ‏‎ (18:25, 12 జూలై 2006)
 7. అనుపమగుణాంబుధీ యని నిన్ను‏‎ (18:26, 12 జూలై 2006)
 8. అపరాధముల నోర్వ సమయము‏‎ (18:27, 12 జూలై 2006)
 9. అమ్మ ధర్మసంవర్ధని, యాదుకోవమ్మ‏‎ (18:27, 12 జూలై 2006)
 10. అనాథుఁడనుగాను రామ నే‏‎ (18:28, 12 జూలై 2006)
 11. అలక లల్లలాడఁగ గని ఆ రాణ్ముని ఎటు పొంగెనో‏‎ (18:29, 12 జూలై 2006)
 12. త్యాగరాజు కృతులు ఆ‏‎ (18:33, 12 జూలై 2006)
 13. ఆడమోడి గలదే రామయ్యమాట‏‎ (18:33, 12 జూలై 2006)
 14. ఆదయ శ్రీరఘువర! నేడేల - రాదయ? ఓ దయాంబుధి! నీ‏‎ (18:33, 12 జూలై 2006)
 15. ఆనంద సాగరమీదని దేహము భూమి భారము; రామ‏‎ (18:34, 12 జూలై 2006)
 16. త్యాగరాజు కృతులు ఇ‏‎ (18:36, 12 జూలై 2006)
 17. ఇంతకన్నానందమేమొ ఓరామ రామ‏‎ (18:37, 12 జూలై 2006)
 18. ఇంత భాగ్యమని నిర్ణయింప బ్రహ్మేంద్రాదుల తరమా?‏‎ (18:37, 12 జూలై 2006)
 19. ఇంత సౌఖ్యమని నేఁ జెప్పజాల‏‎ (18:37, 12 జూలై 2006)
 20. ఇక గావలసిన దేమి మనసా? సుఖమున నుండవదేమి?‏‎ (18:38, 12 జూలై 2006)
 21. ఇతరదైవములవల్ల ఇలను సౌఖ్యమా రామ‏‎ (18:38, 12 జూలై 2006)
 22. ఇది నీకు మేరగాదుర శ్రీరామ! నా - మది తల్లడిల్లెనురా‏‎ (18:38, 12 జూలై 2006)
 23. ఇన్నాళ్ళు దయరాకున్న వైనమేమి? ఇపుడైన దెలుపవయ్య‏‎ (18:39, 12 జూలై 2006)
 24. త్యాగరాజు కృతులు ఈ‏‎ (18:41, 12 జూలై 2006)
 25. ఈ మేను గలిగినందుకు సీతారామ నామమే బల్కవలెను‏‎ (18:41, 12 జూలై 2006)
 26. ఈ వరకు జూచినది చాలదా? ఇంక నా రీతియా?‏‎ (18:42, 12 జూలై 2006)
 27. ఈ వసుధ నీవంటి దైవము నెందు గానరా‏‎ (18:42, 12 జూలై 2006)
 28. త్యాగరాజు కృతులు ఉ‏‎ (18:44, 12 జూలై 2006)
 29. ఉండేది రాముఁడొకడు ఊరక చెడిపోకు మనసా‏‎ (18:44, 12 జూలై 2006)
 30. ఉపచారము జేసేవారున్నారని మరవకురా‏‎ (18:45, 12 జూలై 2006)
 31. ఉపచారములను చేకొనవయ్య ఉరగరాజ శయన!‏‎ (18:45, 12 జూలై 2006)
 32. త్యాగరాజు కృతులు ఊ‏‎ (18:46, 12 జూలై 2006)
 33. ఊరకయే కల్గునా రాముని భక్తి‏‎ (18:46, 12 జూలై 2006)
 34. త్యాగరాజు కృతులు ఒ‏‎ (18:48, 12 జూలై 2006)
 35. త్యాగరాజు కృతులు ఏ‏‎ (18:48, 12 జూలై 2006)
 36. ఓరచూపు జూచేది న్యాయమా‏‎ (20:15, 14 జూలై 2006)
 37. ఓ రాజీవాక్ష ఓరజూపుల జూచెద‏‎ (20:16, 14 జూలై 2006)
 38. ఓ రంగశాయీ బిలిచితే‏‎ (20:16, 14 జూలై 2006)
 39. ఒరుల నాదుకోవలసినదేమి‏‎ (20:18, 14 జూలై 2006)
 40. ఒకసారి జూడగ రాదా‏‎ (20:18, 14 జూలై 2006)
 41. ఒకమాట ఒకబాణము‏‎ (20:19, 14 జూలై 2006)
 42. ఏతావునరా నిలుకడనీకు - ఎంచిచూడ నగపడవు‏‎ (14:27, 22 జూలై 2006)
 43. ఏ తావున నేర్చితివో రామ; ఎందుకింత గాసి‏‎ (14:27, 22 జూలై 2006)
 44. ఏ దారి సంచరింతురా ఇఁకఁ బల్కురా‏‎ (14:28, 22 జూలై 2006)
 45. ఏ పనికో జన్మించితినని నన్నెంచవలదు, శ్రీరామ! నే‏‎ (14:28, 22 జూలై 2006)
 46. ఏటి యోచనలు చేసేవురా ఎదురుబల్కు వారెవరు లేరురా‏‎ (14:29, 22 జూలై 2006)
 47. ఏటీ జన్మమిది హా ఓ రామ‏‎ (14:29, 22 జూలై 2006)
 48. ఏనాటి నోము ఫలమో ఏ దాన బలమో‏‎ (14:30, 22 జూలై 2006)
 49. ఏమని పొగడుదురా శ్రీరామ ని‏‎ (14:30, 22 జూలై 2006)
 50. ఏమని మాట్లాడితివో రామ ఎవరి మనసుకే విధమో దెలిసి‏‎ (14:31, 22 జూలై 2006)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.