ఓ రంగశాయీ బిలిచితే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఓ రంగశాయీ బిలిచితే ఓ యనుచు రారాదా 
రాగం: కాంభోజి
తాళం: ఆది


పల్లవి:
ఓ రంగశాయీ బిలిచితే
ఓ యనుచు రారాదా ॥ఓ॥


అను పల్లవి:
సారంగవరుఁడు జూచి కైలా
సాధిపుఁడు గాలేదా ॥ఓ॥


చరణము(లు)
భూలోక వైకుంఠమిది యని
నీలోన నీవే యుప్పొంగి
శ్రీలోలుఁడై యుంటే మా
చింత దీరే దెన్నడో ॥ఓ॥


మేలోర్వలేని జనులలోనే
మిరుల నొగిలి దివ్యరూపమును ము
త్యాల సరుల యురమును గనవచ్చితి
త్యాగరాజ హృద్భూషణ ॥ఓ॥