త్యాగరాజు కృతులు జ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

jagadananda karaka Pallavi జగదానంద కారక జయ జానకి ప్రాణ నాయక

Anupallavi

గగనాధిప సత్కులజ రాజ రాజేశ్వర

సుగుణాకర సురసేవ్య భవ్య దాయక సదా సకల

(జగదానంద)

Charanams

1.అమర తారక నిచయ కుముద హిత పరిపూర్ణా నగ సురాసురభూజ దధి పయోధి వాస హరణ సుందరతర వదన సుధామయ వచో బ్రంద గోవింద సానంద మా వరాజరాప్త శుభకరానేక

2.నిగమ నిరజామృత పోషకా నిమిశవైరి వారిద సమీరణ ఖగ తురంగ సత్కవి హృదాలయా గణిత వానరాధిప నతాంఘ్రి యుగ

3.ఇంద్ర నీలమణి సన్నిభాప ఘన చంద్ర సూర్య నయనాప్రమేయ వా- గీంద్ర జనక సకలేశ శుభ్ర నాగేంద్ర శయన శమన వైరి సన్నుత

4.పాద విజిత మౌని శాప సవ పరిపాల వర మంత్ర గ్రహణ లోల పరమ శాంత చిత్త జనకజాధిప సరోజభవ వరదాఖిల

5.సృష్టి స్థిత్యంతకార కామిత కామిత ఫలదా సమాన గాత్ర శచీపతి నుతాబ్ధి మద హరణా రాగరాగ రాజిత కథా సారహిత

6.సజ్జన మానసాబ్ధి సుధాకర కుసుమ విమాన సురసారిపు కరాబ్జ లాలిత చరణావ గుణా సురగణ మద హరణ సనాతనా జనుత

7.ఓంకార పంజర కీర పుర హర సరోజ భవ కేశవాది రూప వాసవరిపు జనకాంతక కలా ధరాప్త కరుణాకర శరణాగత జనపాలన సుమనో రమణ నిర్వికార నిగమ సారతర

8.కరధృశరజాలా సుర మదాప హరణ వనీసుర సురావన కవీన బిలజ మౌని క్ర్త చరిత్ర సన్నుత శ్రీ త్యాగరాజనుత

9.పురాణ పురుషనృ వరాజాశ్రిత పరాధీన కర విరాధ రావణ విరావణా నఘ పరాశర మనోహరా వికృత త్యాగరాజ సన్నుత

10. అగణిత గుణ! కనక చేల! సాల విదళ నారుణాభ సమాన చర ణా! పార మహిమాద్భుత! సుకవిజన హృత్సదన! సురముని గణ విహిత! కల శ నీరనిధిజా రమణ! పాప గజ నృసింహ! వర త్యాగరాజనుత (జగదానంద)