త్యాగరాజు కృతులు ఏ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

 1. ఏతావునరా నిలుకడనీకు - ఎంచిచూడ నగపడవు
 2. ఏ తావున నేర్చితివో రామ; ఎందుకింత గాసి
 3. ఏ దారి సంచరింతురా ఇఁకఁ బల్కురా
 4. ఏ పనికో జన్మించితినని నన్నెంచవలదు, శ్రీరామ! నే
 5. ఏటి యోచనలు చేసేవురా ఎదురుబల్కు వారెవరు లేరురా
 6. ఏటీ జన్మమిది హా ఓ రామ
 7. ఏనాటి నోము ఫలమో ఏ దాన బలమో
 8. ఏమని పొగడుదురా శ్రీరామ ని
 9. ఏమని మాట్లాడితివో రామ ఎవరి మనసుకే విధమో దెలిసి
 10. ఏమి జేసిన నేమి? శ్రీరామ స్వామి కరుణ లేని వారిలలో
 11. ఏమందునే విచిత్రమును? ఇలలోన మనుజులాడున
 12. ఏ రాముని నమ్మితినో నేనే పూలఁబూజ జేసితినో
 13. ఏల నీ దయరాదు పరాకు జేసే వేల సమయముగాదు
 14. ఏహి త్రిజగదీశ! శంభో! మాం
 15. ఏలావరార మెత్తుకొంటివి ఏమికారణము రాముఁడై