ఏ దారి సంచరింతురా ఇఁకఁ బల్కురా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అఃఏ దారి సంచరింతురా ఇఁకఁ బల్కురా 
రాగం: శృతిరంజని
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఏ దారి సంచరింతురా ఇఁకఁ బల్కురా ॥ఏ॥

అను పల్లవి:
శ్రీ దాది మధ్యాంత రహిత
సీతాసమేతగుణాకర నే ॥నే॥

చరణము(లు)
అన్ని తానను మార్గమునకు జనితే
నన్ను వీడను భారమని యనేవు
నన్నుఁ బ్రోవరా సదా యంటే
ద్వైతుఁడనేవు త్యాగరాజనుత ॥ఏ॥