ఏమని మాట్లాడితివో రామ ఎవరి మనసుకే విధమో దెలిసి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


  ఏమని మాట్లాడితివో రామ ఎవరి మనసుకే విధమో దెలిసి
రాగం: తోడి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
ఏమని మాట్లాడితివో రామ
ఎవరి మనసుకే విధమో దెలిసి ॥ఏ॥

అను పల్లవి:
మామ మరుదులనుజులు తల్లిదండ్రులు
భామలు పరిజనులు స్వవశమౌట కే...

చరణము(లు)
రాజులు మునులు సురారులు వర ది
గ్రాజులు మరి శూరులు శశధరదిన
రాజులు లోబడి నడువను త్యాగ
రాజవినుత నయభయముగ ముద్దుగ ॥ఏ॥