ఏమని పొగడుదురా శ్రీరామ ని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

 ఏమని పొగడుదురా శ్రీరామ ని
రాగం: వీరవసంత
తాళం: ఆది

పల్లవి:
ఏమని పొగడుదురా శ్రీరామ ని ॥న్నే॥

అను పల్లవి:
శ్రీమన్నభోమణి వంశల
లామ భువనవాసీ మారామ ని ॥న్నే॥

చరనము(లు)
శివునికిఁ దామసగుణమిచ్చి కమల
భవునికి రాజసగుణమొసఁగి శచీ
ధవుని గర్వహృదయునిగాఁ జేసిన
దాశరథీ త్యాగరాజ వినుత ని ॥న్నే॥