ఏ పనికో జన్మించితినని నన్నెంచవలదు, శ్రీరామ! నే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అఃఏ పనికో జన్మించితినని నన్నెంచవలదు, శ్రీరామ! నే 
రాగం: అసావేరి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
ఏ పనికో జన్మించితినని నన్నెంచవలదు, శ్రీరామ! నే ॥నే॥

అను పల్లవి:
శ్రీపతి! శ్రీరామచంద్ర! నీ చిత్తమునకు తెలియదా? ॥ఏ॥

చరణము(లు)
వాల్మీకాది మునులు, నరులు నిన్ను
వర్ణించిరి నయాశ దీరునా!
మేల్మియౌ యుండును, సద్భక్తులు
మెచ్చుదురే? త్యాగరాజనుత! ॥ఏ॥