ఏతావునరా నిలుకడనీకు - ఎంచిచూడ నగపడవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


 ఏతావునరా నిలుకడనీకు - ఎంచిచూడ నగపడవు
రాగం: కల్యాణి
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఏతావునరా నిలుకడనీకు - ఎంచిచూడ నగపడవు ॥ఏ॥

అను పల్లవి:
సీతా గౌరీ వాగీశ్వరి యను
స్త్రీ రూపములందా గోవిందా ॥ఏ॥

చరణము(లు)
భూకమలార్కానిల నభమందా
లోకకోటు లందా
శ్రీకరుఁడగు త్యాగరాజ కరార్చిత