ఏటి యోచనలు చేసేవురా ఎదురుబల్కు వారెవరు లేరురా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

 ఏటి యోచనలు చేసేవురా ఎదురుబల్కు వారెవరు లేరురా
రాగం: కిరణావళి
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఏటి యోచనలు చేసేవురా
ఎదురుబల్కు వారెవరు లేరురా ॥ఏ॥

అను పల్లవి:
నోటి మాట జార్చఁగ రాదురా
కోటి వేల్పులలో మేటియైన నీ ॥వే॥

చరణము(లు)
మెండుశూరులతో వెనుక తీయవని
రెండుమాటలాడేవాఁడు గాదని
అండకోట్లఁ బాలించేవాఁడని
చండమౌనులాడ త్యాగరాజనుత ॥ఏ॥