ఆదయ శ్రీరఘువర! నేడేల - రాదయ? ఓ దయాంబుధి! నీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

ఆదయ శ్రీరఘువర! నేడేల - రాదయ? ఓ దయాంబుధి! నీ 
రాగం: ఆహిరి
తళం: ఆది

పల్లవి:
ఆదయ శ్రీరఘువర! నేడేల - రాదయ? ఓ దయాంబుధి! నీ ॥కా॥

అనుపల్లవి:
మోదముతో సద్భక్తి మర్మమును - బోధన జేసి సదా బ్రోచిన నీ ॥కా॥
చరణము(లు)
నిన్ను తిట్టితొట్టి హింసబెట్టిన దన్నియు నన్నన లేదా?
ఎన్నరాని నిందలఁ దాళుమని మన్నించగ లేదా?
అన్నముఁ దాంబూల మొసగి దేహము మిన్నఁ జేయ లేదా?
కన తల్లి దండ్రి మేమనుచు త్యాగరాజునికిఁ బరవసమీ లేదా? నీ ॥కా॥