అపరాధముల నోర్వ సమయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

అపరాధముల నోర్వ సమయము 
రాగం: వనాళి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
అపరాధముల నోర్వ సమయము
కృప జూడు ఘనమైన నా ॥అ॥

అనుపల్లవి:
చపలచిత్తుఁడై మనసెఱుఁగకనే
జాలికలుగజేసుకొని మొరలనిడే ॥అ॥

చరణము(లు)
సకలలోకుల ఫలాఫలము లెఱిఁగి
సంరక్షించుచునుండఁగ న
న్నొకని బ్రోవ తెలియును కీర్తన సుశతక
మొనర్చుకొన్న త్యాగరాజుని ॥అ॥