ఒరుల నాదుకోవలసినదేమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

ఒరుల నాదుకోవలసినదేమి? పరమ పావన శ్రీరామ 
రాగం: శుద్ధ సావేరి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
ఒరుల నాదుకోవలసినదేమి?
పరమ పావన శ్రీరామ ॥ఒరుల॥

అను పల్లవి:
పరితాపము తాళక మొఱలిడగా
కరుణ లేక నీవే నను జూడగ ॥ఒరుల॥

చరణము(లు)
మంచివారి సహవాసము బాసి
కొంచెపు నరుల కొఱకు నుతి జేసి
యెంచిన కార్యము గూడని గాసి స
హించ కుండెడిది నా పేరు వాసి ॥ఒరుల॥

రాశియనుచు నరులను చేబూని
వాసి యుండెడిది భవాని
ఆశప్రియ! నే ముందురాని
జేసిన కర్మ ననుకోవలె గాని ॥ఒరుల॥

దేవ త్యాగరాజ వినుత! సనక
భావనీయ! రఘుకుల తిలక!
ఈ వరకును నాదు తను వలయక
నీవే తెలుసుకోవలె గాక ॥ఒరుల॥