అటుకారాదని బల్క నభిమానము లేకపోయెనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


అటుకారాదని బల్క నభిమానము లేకపోయెనా అ... 
రాగం: మనోరంజని
తాళం: ఆది

పల్లవి:
అటుకారాదని బల్క నభిమానము లేకపోయెనా అ...

అనుపల్లవి:
ఎటులోర్తును ఓ దయఁజూడవయ్య
ఏ వేల్పు సేయు చలమో దెలిసి అ...

చరణము(లు)
వేదశాస్త్రోపనిషద్విదుఁడైన
నిజదారినిబట్టి దాసుఁడైన
నాదుపై నెపమెంచితే త్యాగరాజనుత అ...