ఉండేది రాముఁడొకడు ఊరక చెడిపోకు మనసా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఉండేది రాముఁడొకడు ఊరక చెడిపోకు మనసా 
రాగం: హరికాంభోజి
తాళం: రూపకము

పల్లవి:
ఉండేది రాముఁడొకడు ఊరక చెడిపోకు మనసా ॥ఉం॥

అను పల్లవి:
చండమార్తాండ మధ్యమండలమునను చెలంగుచు ॥ఉం॥

చరణము(లు)
తామసాది గుణరహితుఁడు ధర్మాత్ముఁడు సర్వసముడు
క్షేమకరుఁడు త్యాగరాజచిత్తహితుఁడు జగమునిండి ॥ఉం॥