ఉపచారము జేసేవారున్నారని మరవకురా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఉపచారము జేసేవారున్నారని మరవకురా 
రాగం: భైరవి
తాళం: రూపకము

పల్లవి:
ఉపచారము జేసేవారున్నారని మరవకురా ॥ఉప॥

అను పల్లవి:
కృప కావలెనని నే నీ కీర్తిని పల్కుచు నుండఁగ ॥ఉప॥

చరణము(లు)
వాకిటనే పదిలముగా వాతాత్మజుఁడున్నాడని
శ్రీకరులగు నీ తమ్ములు చేరియున్నారని
ఏకాంతమునను జానకి ఏర్పడి యున్నదని
శ్రీకాంత పరులేలని శ్రీ త్యాగరాజ వినుత ॥ఉప॥