అమ్మ ధర్మసంవర్ధని, యాదుకోవమ్మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

అమ్మ ధర్మసంవర్ధని, యాదుకోవమ్మ 
రాగం: అఠాణ
తాళం: ఆది

పల్లవి:
అమ్మ ధర్మసంవర్ధని, యాదుకోవమ్మ మా ॥యమ్మ॥

అను పల్లవి:
ఇమ్మహి నీ సరి యెవరమ్మ శివుని కొమ్మ మా ॥యమ్మ॥

చరణము(లు)
ధాత్రి ధరనాయక ప్రియ
పుత్రి మదనకోటి మంజుల
గాత్రి అరుణ నీరజదళ
నేత్రి నిరుపమ శుభ
గాత్రి పీఠనిలయె వర హ
స్తధృత వలయె పరమ ప
విత్రి భక్త పాలన ధురంధరి
వీరశక్తి నే నమ్మినా ॥నమ్మ॥

అంబ కంబుకంఠి చారుక
దంబ గహన సంచారిణి
బింబాధర తటిత్కోటి
నిభాభరి దయావారినిధే
శంబరారి వైరి హృచ్చంకరి
కౌమారి స్వరజిత
తుంబురు నారద సంగీత మాధుర్యె
దురితహారిణి మా ॥యమ్మ॥

ధన్యే త్ర్యంబకే మూర్థన్యే
పరమయోగి హృదయ
మాన్యె త్యాగరజకుల శ
రణ్యె పతితపావని కా
రుణ్యసాగరి సదా అపరోక్షము
గారాదా సహ్య
కన్యా తీరవాసిని పరాత్పరి
కాత్యాయని రామసోదరి మా ॥యమ్మ॥