ఓరచూపు జూచేది న్యాయమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

ఓరచూపు జూచేది న్యాయమా ఓ రఘూత్తమా నీవంటి వానికి 
రాగం: కన్నడగౌళ
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఓరచూపు జూచేది న్యాయమా
ఓ రఘూత్తమా నీవంటి వానికి ॥ఓ॥

అను పల్లవి:
నీరజాక్ష మును నీదాసులకు
నీకేటి వాపులు దెల్పవె ॥ఓ॥

చరణము(లు)
మానమించుకైన నీకుఁ దోచలే కపో
యిన వైనమేమి పుణ్యరూపమా
దీనరక్షక! శ్రిత మానవ సం
తాన! గానలోల! త్యాగరాజనుత ॥ఓ॥