అలక లల్లలాడఁగ గని ఆ రాణ్ముని ఎటు పొంగెనో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

అలక లల్లలాడఁగ గని ఆ రాణ్ముని ఎటు పొంగెనో 
రాగం: మధ్యమావతి
తాళం: రూపకము

పల్లవి:
అలక లల్లలాడఁగ గని ఆ రాణ్ముని ఎటు పొంగెనో ॥అ॥

అను పల్లవి:
చెలువు మీఱఁగను మారీచుని మదమణఁచే వేళ ॥అ॥

చరణము(లు)
ముని కనుసైగఁ దెలిసి శివ - ధనువును విఱిచే సమయ
మున త్యాగరాజు విను - తుని మోమున రంజిల్లు ॥అ॥