అనాథుఁడనుగాను రామ నే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

అనాథుఁడనుగాను రామ నే 
రాగం: జంగలా
తాళం: ఆది

పల్లవి:
అనాథుఁడనుగాను రామ నే ॥న॥

అను పల్లవి:
అనాథుఁడవు నీ వని నిగమజ్ఞుల
సనాతనులమాట విన్నాను నే ॥న॥

చరణము(లు)
నిరాదరపుఁజూచి ఈ కలి
నరాధములనేరు
పురాణపురుష పురరిపునుత నా
గరాట్ఛయన త్యాగరాజనుత నే ॥న॥