ఒకమాట ఒకబాణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఒకమాట ఒకబాణము 
రాగం: హరికాంభోజి
తాళం: రూపకము

పల్లవి:
ఒకమాట ఒకబాణము
ఒక పత్నీవ్రతుఁడే మనసా ॥ఒ॥

అను పల్లవి:
ఒకచిత్తము గలవాఁడే
ఒక నాఁడును మఱవకవే ॥ఒ॥

చరణము(లు)
చిర జీవత్వము నిర్జర
వర సొఖ్య మొసంగునె
ధరఁ బరగే దేవుఁడే
త్యాగరాజ నుతుఁడే ॥ఒ॥