ఇంత సౌఖ్యమని నేఁ జెప్పజాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఇంత సౌఖ్యమని నేఁ జెప్పజాల 
రాగం: కాపి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
ఇంత సౌఖ్యమని నేఁ జెప్పజాల
ఎంతో యేమో యెవరికిఁ దెలుసునో? ॥ఇంత॥

అను పల్లవి:
దాంత! సీతాకాంత! కరుణా
స్వాంత! ప్రేమాదులకే దెలుసునుగాని ॥ఇంత॥

చరణము(లు)
స్వరరాగలయ సుధారసమందు
వర రామనామమనే కండ చ
క్కెర మిశ్రముఁజేసి భుజించే శం
కరునికి దెలుసును త్యాగరాజువినుత ॥ఇంత॥