అట్ట బలుకుదు విట్ట బలుకుదు వందుకేమి సేతు రామ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

అట్ట బలుకుదు విట్ట బలుకుదు వందుకేమి సేతు రామ 
రాగం: అఠాణ
తాళం: ఆది

పల్లవి:
అట్ట బలుకుదు విట్ట బలుకుదు
వందుకేమి సేతు రామ? నీ ॥వాట్ట॥

అను పల్లవి:
తొట్లనర్భకుల సూతువు; మఱి మఱి
తోచినట్టు గిల్లుదువు; శ్రీరామ! నీ ॥వాట్ట॥

చరణము(లు)
జీవుల శిక్షించగ నేర్తువు; చిరం
జీవులుగాఁ జేయ నేర్తువురా
భావ మెఱిఁగి బ్రోతువు; సద్భక్త-
భాగధేయ! శ్రీత్యాగరాజ వినుత! ॥అట్ట॥