ఆడమోడి గలదే రామయ్యమాట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

ఆడమోడి గలదే రామయ్యమాట 
రాగం: చారుకేశి
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఆడమోడి గలదే రామయ్యమాట ॥లా॥

అను పల్లవి:
తోడునీడ నీవె యనుచు భక్తితోఁ
గూడి పాదములఁ బట్టినమాట ॥లా॥

చరణము(లు)
చదువులన్ని దెలిసి శంకరాంశుఁడై
సదయుఁడాశుగ సంభవుండు మ్రొక్క
గదలు తమ్ముని బల్కఁ జేసితివి
గాకను త్యాగరాజే పాటి మాట ॥లా॥