లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-ప

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


2057 నీళ్లుమూట కట్టినట్లు

2058 నమ్మితిరామన్నా అంటే నాఅంతవాణ్ణీ చేస్తానన్నట్లు

2059 నానారుచులుపారి నాలికమీద కొరివిపెట్టుకున్నట్లున్నది

2060 నీవత్తుపణం పాడుగాను నావొతుపణం కుప్పలు కుప్పలు పెట్టు

2061 నీళ్ళలో నిమ్మలు బ్రతికినవి అడవిలో తుమ్మలు బ్రతికినవి

2062 నేడుచస్తే రేపటికి రెండు

2063 నాభిలో పుట్టిన పురుగువంటివాడు

2064 నూటికిపొడిచి శెలగో అనేవాడు

2065 పంచ పాండవులు మంచంకోళ్లులా ముగ్గురంటారేగాని యిద్దరే అని ఒకటిచూపి సున్న చుట్టినట్లు

2066 పంచశుభం పంచాశుభం

2067 పంచాంగం పోతే నక్షత్రాలు పొతవా

2068 పంచాగ్ని మధ్యం

2069 పంజుకేలరా పత్తిధర

2070 పంట పెంటలోనేవున్నది, వాడి వూరిలోనే వున్నది

2071 పండుగ తొల్నాడు గుడ్డలకరువు, పండగనాడు అన్నం కరువు, పండగమర్నాడు మజ్జిగకరువు

2072 పండగనాడు పాతమొడుడేనా అంటే, దొరక్క పోతే యేంజేస్తాము అందిట 2073 పండనినేల పుట్టెడు దున్నటంకంటె, పండేనేల పందుంచాలును

2074 పండు జారి పొలాల్లో పడింది

2075 పండే పంట పైరులోనె తెలుస్తుంది

2076 పందికి పెడతల బుద్ధి

2077 పంది కేలరా పన్నీరు బుడ్డి

2078 పందికొక్కును పాతర బెట్టితే వుంటుందా?

2079 పందిని నందిని పందిని నందిని చేసేవాడు

2080 పందిలిపడి చచ్చినవాడు యిల్లు విరిగిబ్రతికినవాదు లేరు

2081 పంది యెంతబలిసినా నంది అవునా

2082 పందుంతిన్నా పరగడుపే యేదుంతిన్నా ఏకాదశే

2083 పక్క వుండు పెంచుతావేమి!

2084 పక్కలో కత్తి

2085 పగటిమాటలు పనికి చేటు, రాత్రి మాటలు నిద్రచేటు

2086 పగలు చస్తే పాతకిలేదు, రాత్రిచస్తే దీపానికిలెదు

2087 పగలు పక్క చూచి మాట్లాడు, రాత్రి అదిరద్దు

2088 పగలెల్లా బారెడు నేశారు, దీపంతేరా దిగనేస్తాను

2089 పగలు తల్లి రాత్రి భార్య

2090 పగనానింట పదిచిచ్చాలుపోయినా పోయినీవే

2091 పచ్చిగడ్డివెస్తే భగ్గుమంటుంది

2092 పగలు రేజీకటి రాత్రి హుటా హుటి

2093 పచ్చివెలక్కాయ గొంతున పడ్డట్టు

2194 పట్టపగలు కన్నంవేస్తావేమిరాఅంటే నాకక్కుర్తి నీకేమి తెలుసునన్నట్లు

2095 ఫట్టణము పోయిన గాడిదె పల్లెకుపోయిన గాడిదను కరచినదట

2096 పట్టపగలు చుక్కలు పొడిపిస్తాడు

2097 పట్టినది చింతకొమ్మగాని ములగ కొమ్మకాదు

2098 పట్టినది బంగారం ముట్టినది ముత్యము

2099 పట్టినవాడు పరక పిల్లంత అంటే పట్టనివాదు మెట్టపిల్ల అన్నట్లు

2100 పట్టిపట్టి పంగనామాలుదిద్దితే గోడదాటున గోకివేసెనట

2101 పట్టివిడిసిన మండ మబ్బువిడచినయెండ మొగుడువిడచిన ముండ

2102 పట్టు కత్తిరించినట్లు మాట్లాడవలెను

2103 పడమట కొరుడు

2104 పడమట కొర్రుపట్టితే పదిళ్ళమీద రాజనాలు

2105 పడమట కొర్రుపట్టితే పాడియావు రంకివేయును

2106 పడమట మరసిన పదిగడియలకు వర్షం

2107 పడమట మెరిస్తే పందియైనా నీళ్ళకు దిగదు

2108 పడమరకు వూరేడుపిట్టంత మేఘమునడిస్తే పాతాళం బ్రద్దలగునంత వర్షం కురుస్తుంది

2109 పడవ వొడ్దుచేరితే పడవవానిమీద ఒకపొద్దు

2110 పడిశము పదిరోగాలపెట్టు

2111 పడుకోవడము పాడుగొడ్లల్లో కలవరింతలు మిద్దె యిండ్లల్లో 2112 పడుచుల కాపురం చితుకులమంట

2113 పడుచుల సేద్యం పాకానికి రాదు

2114 పత్తికి పదిచాళ్లు ఆముదముకు ఆరుచాళ్లు జొన్నకు ఏడు చాళ్ళు

2115 పత్తిగింజ తింటావా బసవన్నాఅంటే ఆహాఅన్నట్లు గంతకట్టనా బసవన్నాఅంటే ఊహూ అన్నట్లు

2116 పదిమంది గలవాడు వందయినా సేద్యం చేస్తాడు

2117 పదిమంది చేసినపని పాదుపాడు

2118 పదిమందితోటిచావు పెండ్లితో సమానము

2119 పదిమందిలోపడ్డ పాము చావకపోదు (చావదు)

2120 పదిరాళ్ళువేస్తే ఒకటైనా తగలదా

2121 పదునుతప్పినా అదును తప్పినా పన్ను దండుగ

2122 పనిఅంటే నావొళ్ళు భారకిస్తుంది భోజనమంటే నా వొళ్లు పొంగివస్తుంది

2123 పనిగల మగవాదు పందిరి నేస్తే కుక్కతోకతగిలి కూలబడేనట

2124 పనిగలవారియింట్లో పైసలఏట్లాట పనిలెనివరియింట్లో పాపొసుల ఏట్లాట

2125 పరమేశ్వరుడు కన్ను విప్పితే కాలమేఘాలు కకాలికవైపోతాయు

2126 పని చెయ్యనివాడు యింటిదొంగ పన్నియ్యనివాడు దివాణానికి దొంగ

2127 పనితక్కువ పాకులాట యెక్కువ 2128 పనిలేక పటేలింటికిపోతే పాతగోడకు వూతపెట్టమన్నాడాట

2129 పనిలేని పాపరాజేమి చేస్తునాడురా అంటే, కుందేటి కుమ్ముకు రేశాలు తీస్తున్నాడు

2130 పనిలేని మంగలి పిల్లితల గొరికినట్లు

2131 పనిలెని మాచకమ్మ పిల్లిపాలు పితికిందట

2132 పన్నెండామడలమధ్య బ్రాహ్మడుడు లేకపోతే యజ్ఞం చేయిస్తానన్నట్లు

2133 పప్పణ్ణంఅంటే పది ఆమడలైనా పరుగెత్తాలె

2134 పప్పుతో పది కబళాలూ తింటే వులుపెందుకు బుగ్గిలోకా

2135 పప్పులేని పెండ్లి పప్పులేని కూరవున్నదా

2136 వరద్రవ్యాణి లోష్టవతు

2137 పరద్రవ్యాణి చెల్లంవత్

2138 పరాయి పిల్లలకు గాజులు పెట్టితే పకాలుచేటు

2139 పరుగెత్తుతూ పాలుతాగెకన్న నిలబడి నీళ్లు తాగేదిమేలు

2140 పరుగేత్గ్తేవాణ్ణి చూస్తే తరిమేవాడికి లోకువ

2141 పరులసొమ్ము పేలపిండి, తనసొమ్ము దేవుడిసొమ్ము

2142 పరువిచ్చి పరువు తెచ్చుకో

2143 పలుకనివాళ్ళతో పదివూళ్ళవాళ్లూ గెలువలేరు

2144 పలకమ్మ పున్నానికి (మార్గశిరము) పడమటి కొమ్మ పూస్తుంది

2l45 పలుచని పంట వేడుక, బత్తుచూపు వేడుక

2146 పల్లం వుంటే నీళ్ళు నిలుస్తవి

2147 పల్లందున్నినవాడు పల్లకీ యెక్కినవాడు సమము 2148 పల్లికమ్మగడుస్తే (మార్గశిర పూర్ణిమ) తల్లితోకలుస్తాను

2149 పల్లె గమారు, పట్టణ దలారి

2150 పశువులకు పాలు నోటిలోవున్నవి, పాలు కాచేవాడు పాటుకు అక్కరకురాడు

2151 పసుపుకొమ్ము యివ్వని కోమటి పసారమంతా కొల్ల యిచ్చినాడు

2152 పసుపూ బొట్టూపెట్టి పెండ్లికి పిలిస్తేపోక, పెంకుపట్టుకొని పులుసుకు వెళ్లినట్లు

2153 పక్షిమీద గురిపెట్టి మృగాన్ని కొట్తినట్లు


పా

2154 పాండవుల వారిసంసధ్యం, దుర్యోధనుల వారి పిండాకుళ్లకు సరి

2155 పాపాలులేవు పుణ్యాలులేవు తరిమితేచెట్లపాలు గుట్లపాలు

2156 పాలకువచ్చి ముంత చాచినట్లు

2157 పాకలపాటివరి రణకొమ్ము

2158 పాగావంటి బంధువుడు అంగరకావంటిహరంగాడు లేరు

2159 పాటిమీద గంగానమ్మకు కూటిమీదే లోకం

216O పాటిమీద వ్యవసాయం కూటికైనా రాదు

2161 పాటు గలిగితే కూటికి కొదవా

2162 పాటుపడితేభాగ్యం కలుగును

2163 పాడిందే పాడరా పాచిపళ్ళ దాసరి

2164 పాడితో పంట వోపదు