లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-హ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


3332 స్వకార్య దురంధరుడు స్వామి కార్యవంచకుడు

3333 స్వపక్ష పరపక్ష నిర్ధూమ ధాముడు

3334 స్వప్నదృష్ట సౌధములు జాగ్రత్తలో యెక్కవచ్చునా

3335 సాములు కాని స్వాములకు పచ్చగడ్డి ప్రసాదమాయె

3336 స్వతంత్రము స్వర్గలోకము పారతంత్రము ప్రాణసంకటము

3337 స్వర్గానికి బెత్తేడెడం

3338 స్వర్గానికిపోయినా వడేకులు తప్పవు

3339 స్వర్గారోహణపర్వం చదువుకున్నాడు

సా

3340 స్థాన బలిమిగాని తన బలిమిగాదు

3341 స్వాతి కొంగలమీదికి సాళువం పోయినట్లు

3342 స్వాతివానకు ముత్యపుచిప్ప లెదురుచూచినట్లు

3343 స్వాతి వానకురిస్తే భీతికలుగును

3344 హరిశ్చంద్రుడి నోట అబద్ధము నానోట నిజమురాదు

3345 హరిశ్చంద్రుని లెంపకాయకొట్టి పుట్టినాడు

3346 హాస్యగాణ్ణి తేలుకుట్తినట్లు

3347 హనుమంతునెదుట కుప్పుగంతులా

అజంతా ఆర్టు ప్రెస్, తెనాలి.