లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


2561 భార్యచేతి పంచభక్ష్య పరమాన్నములు కన్న తల్లి చేతి తవిటిరొట్టె నయం

భి

2562 భిక్షగాని గుడిసె మాయాక్కచూసి మురిసె

2563 భిక్షాదికారైనా కావలె భిక్షాధికారైనా కావలె

భూ

2564 భూమికిరాజు నాయ్యం తప్పితే గ్రామస్తులేమి చేస్తారు

2565 భూమికి వానమేలా అంటే మేలే అన్నట్లు

భో

2566 భోజనం చేసిన వారికి అన్నంపెట్ట వేడుక బోడితలవానికె తలంటువేడుక

2567 భోజనానికి మాబొప్పడు, నేను లెక్కజెప్ప నేనొక్కడనే యన్నాడట

2568 భోజనానికి ముందు స్తానానికి వెనుక

2569 భోజునివంటి రాజు గలిగితే కాళిదాసువంటి కవి అప్పుడే వుంటాడు

2570 మంగలివాడి గుంటపెల్లగిస్తే బొచ్చుబైటపడుతుంది

2571 మంగలినిజూచి యెద్దుకుంటుతుంది

2572 మంగలి పాత చాకలి కొత్త 2573 మంచికాలానికి మామెళ్లు చెడ్డకాలానికి చింతలు

2574 మంచికిపోగా చెడ్డ యెదురైనట్లు

2575 మంచిజేసిన ముంగికి మరణం యెదురైనట్లు

2576 మంచిప్రాణానికి మండలంవరకు భయంలేదు

2577 మంచిమంచిఅంటే మదురెక్కి నాట్యమాడెనట

2578 మంచివానికి మాట్లాడనిదే మందు

2579 మంచివానికి మరణమెసాక్షి

2580 మంచివానికేవచ్చెనా మరణకాగితం

2581 మంచివానికి మాటేమందు

2582 మంచివారికొక మాట మంచిగొడ్డుకొకదెబ్బ

2583 మంత్రంచెప్ప మల్లిభొట్లూ తినడానికి ఎల్లిభొట్లు

2584 మంత్రములేని సంధ్యకు మరిచెంబెడు నీళ్లు

2585 మంత్రము లోపములెకున్నా తుపర్లకు లోటులేదు

2586 మంత్రసానిముందర మర్మముదాచినట్లు

2587 మంత్రాలకు మామిడికాయలు రాలునా

2588 మందినిముంచి మసీదుకట్తినట్లు

2589 మందియెక్కువైతే మజ్జిగపల్చన

2590 మందుకుపోయినవాడు మాసికమునకు వచ్చును

2591 కందూలేదు గుండూలేదు తుపాకిబెట్తికాల్చు

2592 మక్కాకుపోయి కుక్కమలం తెచ్చినట్తు

2593 మఖకు మానికంతచెట్టయితే కార్తీకమునకు కడవంత గుమ్మడికాయ కాసును

2594 మఖాపంచకం సదాపంచకం 2695 మఖ పుబ్బలు వరపైతే మహత్తరమైన కాటకం

2696 మఖలో పుట్టి పుబ్బలోపోయినాడు

2697 మఖవురిమితే మదురుమీద కర్రయినాపండును

2698 మఖ్ఖీకి మఖ్ఖీ

2699 మగడువల్లనమ్మను మారీవల్లదు

2600 మగవానిబ్రతుకు చిప్పనిండమెతుకు ఆడదానిబ్రతుకు గంజిలో ఒక మెతుకు

2601 మగ్గానికి ఓక రాయి మరవకుండా పట్టండి

2602 మజ్జికకువచ్చి ముంతదాచినట్లు

2603 మట్టిగుర్రాన్ని నమ్మి ఏట్లో దిగినట్లు

2604 మట్టితిన్న పాము

2605 మట్టియెద్దైయినా మాయెద్దే గెలవాలి

2606 మట్టిగడ్డలో కప్పకూస్తే ఒకఝాముకు వర్షము

2607 మట్టుమీరిన మాటకు మారులేదు

2608 మడికి గట్టు యుఇంటి గుట్టుమంచిది

2609 మడిదున్ని మహారాజైనవాడు చేనుదున్ని చెడినవాడు లేడు

2610 మడిని పడ్డనీరు పైబడ్డ దెబ్బ పోనేరదు

2611 మడిబీద రైతుబీద

2612 మడ్డిముండకు మొగలిపూలిస్తే మడిచి ముడ్డిలోపెట్టుకుందిట

2613 మణులు చెక్కిన సంకెళ్ళు

2614 మణి మణితో కొయ్యవలెను 2615 మతిమీద మన్నుపోతు నిప్పుకుపోయి వుప్పు తెత్తు

2616 మతిలేనిమాట శృతిలేని పాట

2617 మతులెన్ని చెప్పినా మంకుబుద్ది మానదు

2618 మగులెన్ని చెప్పినా మామపక్కవీడదు

2119 మదుంవారి మడియైనా కావలె మాటకారి మగడైనా కావలె

2620 మదురుమీద పిల్లి

2621 మధుకరం నానింటికి ఉపదానం వాడు పోయింట్లు

2622 మనబంగారం మంచిదైన కంసాలి యేమెచేయును

2623 మనమడు నేర్చుకున్నట్లు అవ్వకు దురదతీరినట్లు

2624 మనమెరుగని చెవులకు మద్దికాయలా

2625 మనసు మహామేరువ దాటుచున్నది కాలుగడప దాటలేదు

2626 మనసులెని మనుము

2627 మనస్సుకు మనస్సే సాక్షి

2628 మనసెరుగని కల ఒడలెరుగని శివం గలదా

2629 మనస్సెరుగని అబద్దమున్నదా

2630 మనిషి కాటుకు మందులేదు

2631 మనిషికి రాక మ్రానుకువస్తుందా

2632 మనిషికి వున్న పుష్టి పనిరానికి తిన్నపుష్టి

2633 మనిషి పేదైనా మాటపేదకాదు

2634 మనిషిపోచికోలు కాదు

2635 మనువును నమ్మి బొంత బోర్ల తీసుకున్నట్లు 2636 మనుము చెడి ముండ బుద్దిమంతురాలైనది

2637 మనుష్యులు పోయినా మాటలు నిలచును

2638 మన్నుపట్టితే బంగారం, బంగారంపట్టితే మన్ను

2639 మన్నుమగ్గితే మాలినికైనా పైరగును

2640 మన్నువెళ్ళకుండా దున్నితే వెన్ను వళ్ళకుండా పండును

2641 మనోవ్యాధికి మందులేదు

2642 మర్చిపోయి చచ్చినా ప్రాణమా రమ్మంటే వచ్చునా

2643 మన్మధుడే పురుషిడైనా మాయలాడి తన మకుబుద్ది మానదు

2644 మరిచిపొయి మారుబొట్టుతో మజ్జిగబొట్టు వేసింది

2645 మర్యాద రామన్న మాన తప్పినా వ్రేటుతప్పదు

2646 మలపసన్యాసికి మాసకమ్మకూ జత

2647 మళయాళములో చెవులు కుట్టుతారని మాలూవరం నుంచి చెవులు మూసుకొని పోయినట్లు

2648 మలుగులు క్రుంగితే మాపటికి యీనుతుంది

2649 మసిపూసి మారేదుకాయ చేసినట్లు

2650 మసిముఖంవాడు చమురు కాళ్లవాడు పోగయినట్లు

2651 మహా మహావాళ్ళు మదుళ్ళక్రింద వుంటే గోడచాటువారికి శరణము

2652 మహాలక్ష్మి పరదేశం పోయినట్లు