లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-బ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ప్రా

2424 ప్రాణంతీపా బెల్లంతీపా

2425 ప్రాణంపోయినా మాసందక్కించుకోవలెను

2426 ప్రాతబడ్డబావినీరు మేకలపాడి రోత

2427 ప్రాణంవుండేవరకు భయంలేదు

2428 ప్రాతస్సంధ్యావందన అర్ధహృదయపాఠ అర్ధపుస్తకపాఠ మధ్యాహ్న సంధ్యావందన నమ్మకు తెలియదు నమ్మఆచారి తెలియదు సాయంసంద్యావందన యధోచితం

ప్రీ

2429 ప్రీతితోపెట్టింది పిడికెడేచాలు

243O ప్రీలేనికూడు పిండాకూదు

2431 వండించి పదిమందికిపెట్టవచ్చు మడిదున్నుక బ్రతుకవచ్చు

2432 పెద్దలమాటలు పెరుగుచద్దులు

2433 పొలములో పొలము స్తలములోస్తలము

2434 పైపడ్డమాట మడిపడ్డనీళ్లూ పోతవా

2435 పడమటకొరడువేస్తే పాడుగుంటలన్నీ నిండును

2436 పైకంలేనివాదు పరస్త్రీవర్జితుడు

2437 బంగారపుకత్తి

2438 బంగారపు పిచ్చుక

2439 బంగారపుపొల్లు వున్నదిగాని మనిషిపొల్లులేదు


' 2440 బంగారు ముచ్చెలైనా కాళ్ళనే తొడగవలెను

2441 బంగుతిన్న కోతివలె తిరుగుతాడు

2442 బండి దొంగిలికము

2443 బండియెద్దు అమ్మినవానిబ్రతుకు బంది

2444 బంధువుండవు సరేగాని పైరులో చెయ్యి పెట్టవద్దు

2445 బక్కవానికి బలసినవాడు బావ బలసినవానికి బక్కవాడు బావ

2446 బగబగ మనువాని పంచను వుండవచ్చునుగాని ముచ్చువాని పంచను వుండరాదు

2447 బట్టతలకు పేలుపట్టినట్లు

2448 బట్టతలకు మోకాళ్ళకు ముడివేసినట్లే వున్నది

2449 బట్టప్పు పొట్టప్పు నిలవదు

2450 పడాయిబచ్చె కూడులేక చచ్చె

2451 బడాయికి బావగారువస్తే యీడవలేక యింటిల్లిపాది చచ్చిరి

2452 బడాయి బారెడు పొగచుట్ట మూరెదు

2453 బడాయికి బావగారాఅంటే యేమె గుడ్దికంటి మరదలా అన్నట్టు

2454 బడిఒలెని చదువు వెంబడిలేని సేద్యము కూదదు

2455 బడేసాయిబు జోశ్యులూ తొలియేకాదశెన్నడు

2456 బడేసాయిబు గడ్దము బారెడై తేనేం మూరడైతేనేమి

2457 బయటతన్ని యింట్లో కాళ్లుపట్టుకున్నట్లు

2458 బరిగపంట కడుపుమంట 2459 బర్రెకొమ్ము అంటే యిర్రికొమ్ము అంటాడు

2460 బఱ్ఱెచస్తే పాడిబయట పడుతుంది

2361 బఱ్ఱె దూడవద్దా పాతప్పుల వానివద్ద వుండరాదు

2462 బఱ్ఱెపాడెన్నాళ్లు బాగ్యమెన్నాళ్ళు

2463 బఱ్ఱె పెంటతింటే పాలు చెడుతున్నవా

2464 బలవంతాన పిల్లనిస్తానంటే కులమెమి గోత్రమెమి అని అడిగినట్లు

2465 బలవంతమాఘస్నాన

2466 బలవంతుని సొమ్ముగాని బాపడిసొమ్ముగాదు

2467 బెలిజె పుట్టుక పుట్టవలె బతాయి బుడ్డి కొట్టవలె

2468 బలుస పండితే వడ్లు పండును

2469 బలుస పండితే గొలుసులవలె నుందును

బా

2470 బాపడికి పప్పాశ అత్తకు అల్లుడాశ

2471 బాపనవాడి కొలువు తెల్లగుఱ్ఱపుకొలువూ కూడదు

2472 బాపనవావి బడింతిపివాని

2473 బాపనసేద్యం బడుగులనష్టం కాపులచదివు కాసులనష్టం

2474 బాపనసేద్యం బాలవైధవ్యం ఒకటి

2475 బాపనసేద్యం భృత్యము చేటు

2476 బాపలు తప్పినా వేపలు తప్పము

2477 బాపళ్ళ వ్యవసాయము కాపుల సమారాధనా

2478 బార కాడివలె పడ్డావు నీవెవరు రామా యింటి దేవుడికి మ్రొక్కను