లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-ఋ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


536 ఊరిపీడ వీరి శెట్టిని కొట్టినట్లు

537 ఊరి ముందుకువచ్చి నా పెండ్లాము బిడ్డలు యెట్లున్నారన్నాడట

538 ఋణమే వ్రణం

539 ఋణసేషం, వ్రణసేషం, అగ్ని శేషం, ఉంచకూడదు

540 ఋషిమూలము, ఇదీమూలము, స్త్రీమూలం విచారించకూడదు

541 ఎంగిలిచేత్తో కాకి కైనావిదపడు

542 ఎంచబోతే మంచమంతా కంతలే

543 ఎంచి చేస్తే ఆరి తరుగునా

544 ఎండబెడితే వుండవుతుంది వుండబడితే వండబడుతుంది వండబడితే తిండబడుతుంది తిందబడితే పండబడుతుంది పండబడితే చీకటిపడుతుంది

545 ఎండుమామిడి టెంకలు ఓడిలోపెట్టుకొని అవరితాడు తెంపటానికి వచ్చినావోయి వీరన్నాఅన్నాడట

546 ఎంతదయో నరకడికి చేంత్రాడు వెదుకుతున్నాడు

547 ఎంత పొద్దు ఉండగా లేచినా తుమ్మకుంటవద్దనే తల్లవ్చారింది

548 ఎంత చెట్టు కంతగాలి

549 ఎంతమంచిగొల్లకైనా ఇప్పకాయంత వెర్రివుంటుంది

550 ఎంతమంచి నందిఐనా అమేధ్యం తినకమానదు