లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-డ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


1422 జాతికొద్దిబుద్ధి కులముకొద్ది ఆచారము

1423 జనుములోపాముపోతే పాతికనష్టం

1422 జానెదు యింట్లో మూరెడు కర్ర

జి

1425 జీతగాణ్ణీ తెచ్చుకుంటే యింటికిమగడైనట్లు

1426 జిల్లేడుచెట్టుకునకు పారుజాతం పుట్తునా

1427 జీతములేనినౌకరు కోపంలేనిదొర

1428 జీతముభత్యములేకుండా తోడేలు మేకల కాస్తానన్నదట

1429 జీవన్మృతుడు మృతజీవుడు

1430 జెముడుకు కాయలున్నవా నీడవున్నదా

1431 జోగీజోగీరాచుకుంటే బూడిద రాలినట్లు

1432 జ్ఞాతిగుర్రు అరటికర్రు వదలదు

1433 జ్వరజిహ్వకు పంచదార చేదైనట్లు

1434 జొన్నపెరిగితే జాడు వరిపెతిగితేవడ్లు

135 జీవరత్నము యిత్తడిని పొదిగితే రత్నానికేమిలోపము

1436 జంగానికిబిడ్డలు పుట్టితే వూరికివుపాది

1437 డబ్బు పాపిష్టిది

1438 డబ్బు యివ్వనివాడు ముందు పడవెక్కినట్లు

1439 డబ్బులెనివాడు డుబ్బుకు కొరగాడు

1440 డబ్బులేనివానికి బోగముది తల్లివరస 1441 డబ్బు యిచ్చి తేలు కుట్టించుకున్నట్లు

1442 డబ్బు సభగట్టును, ముద్ద నోటినిగట్టును

1443 డబ్బూ యివ్వను డబ్బుమీద దుమ్మూ యివ్వను

1444 డబ్బుకు వచ్చినచెయ్యి వరహాకువస్తుంది

1445 డబ్బులకు ప్రాణానికి లంకె

1446 ఢిల్లికి ఢిల్లి పల్లెకు పల్లి

1447 డొంకలోషరాపువున్నాడు నాణెములుచూపుకోవచ్చును

1448 తంగేడు పూచినట్లు

1449 తంటాలమారి గురానికి తాటిపట్ట గొరపం

1450 తండ్రి తవ్విన నుయ్యి అని అందులో దూకవచ్చునా

1451 తండ్రిని చంపిన పాపం అత్తవారింట అంబటికట్ట తెగితే పోతుంది

1452 తండ్రిసేద్యం కొడుకు వైద్యం, కూడుమధ్యం

1453 తంబళ అనుమానము

1454 తంబళి తన లొటలొటేగాని యెదుటివారి లొటలొట యెరుగడు

1455 తక్కువ నోమునోచి యెక్కువఫలము రమ్మంటేవస్తుందా

1456 తగవరి కూలికి విషము త్రాగడు

1457 తగవున నోడినను ముదిమిని చచ్చినను బందిలేదు

1458 తగిలినకాలే తగులు తుంది

1459 తగినట్లే కూర్చెరా తాకట్లమారి బ్రహ్మ