లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-న

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


1856 నంగి వంగలు మేస్తే నారికేళాలు దూడలు మేసినవన్నట్లు

1857నంగీ నమలక మ్రింగవేఅంటే వుడికినచేపలు కరుస్తవన్నదట

1858 నందిఅంటే నంది పందిఅంటే పంది

1859 నంబిపెట్టినదే ప్రసాదం

1860 నంబి, దంబళీ, నాగుపాము చెవులపిల్లి యెదురై తేచేటు

1861 నంబీనంబీ యేంసహాయం చేస్తావంటే నీపెండ్లి కెదురగా రానులే అన్నాడట

1862 నక్కకూసి పిల్లలకు దారితెస్సును

1863 నక్కకూసి నాశం తెచ్చును

1864 నక్కను చూచివాడెల్ల వేటకాడే

1865 నక్కజిత్తులన్ని నావద్దవుండ నన్ను మోసముచేసె తాబేటిబుర్ర

1866 నక్కపోయిన వెనుక బొక్క కొట్టుకున్నట్లు

1867 నక్కయెక్కడ దేవలోకమెక్కడ్

1868 నక్క రేలకాయ సామ్యం

1869 నక్కలెరుగని బొక్కలు నాగులెరుగుని పుట్టలూవుండునా

1870 నక్కవాత మన్నుకొట్టినాడు

1871 నక్కానక్కా నానామం చూడు తిరిగిచూస్తే తిరుమణిచూడు

1872 నట్టేట పుట్టి ములిగినట్లు 1873 నడమంత్రపుదాసరి పొద్దుమానం యెరుగడు

1874 నడమంత్రపుశిరి నరాలమీద కురుపు

1875 నడవలేనమ్మకు నాలుగుపక్కలా సవారి

1876 నడిచేకొద్ది డొంక, పెట్టేకొద్దీ కుదురు

1877 నత్తగుల్లలన్నీ ఒకరేవున ముత్యపుచిప్పలన్నీ వొకరేవున

1878 నత్తగుల్లలన్నీ ఒకచోట నవరత్నాలన్నీ ఒకచోట

1879 నన్ను నేనే యెరుగను నిన్ను నేనేమి యెరుగుదును

1880 నపుంసకునిచెంత నవలాసరసత్వము

1881 నమలగూడని నారికేళము

1882 నమాజు చెయ్యబోతే మసీదు మడనుబడింది

1883 సమ్మితి తెమ్మన్నా అంటే నాఅంతవాణ్ణి చేస్తానన్నట్లు

1884 నమ్మి నడివీధిలో పోసినవారెవరు

1885నమ్మి నానబోసితే పులిసి బుర్రటలాయెను

1886 నమ్మినాను రామన్నా అంటే నట్టేట ముంచుతాను లక్ష్మన్న అన్నాడట

1887 నరములులేని నాలుక నాలుగు విధాలు

1888 నరుల్నికంట నల్లరాయిపగులును

1889 నలభీమపాకం

1890 నలుగురితోపాటు నారాయణ కులందోపాటు గోవింద

1891 నల్ల మొగులు వానగొట్టదు నవ్వుమొగమువాడు దానముచెయ్యడు

1892 నల్లినలిగిపోయినది చెత్తకానము

1893 నల్లినిగూర్చి మంచానికిపెట్టు 1894 నల్లేరుమీద బండిపారినట్లు

I895 ననాబంత దరిద్రుడు పులిఅంత సాధువు

1896 నయం నష్టకారి భయం భాగ్యకారి

1897 నయానా భయానా

1898 నల్లపూసకు తెల్లపూసాలేదు తెల్లపూసకు నల్లపూసా లేదు

1899 నవగ్రహాలూ వక్రించియున్నవి

1900 నవాయత్ పొట్టా తమలపాకులకట్ట తడువుతూవుండాలి

1901 నవిలేవానికన్న మింగేవాడు ఘనుడు

1902 నవ్వుతూ కోసినముక్కు యేడ్చినారాదు

1903 నవ్వజెప్పేవాడు చెడజెప్పను యేడవజెప్పేవాడు బ్రతికజెప్పును

1904 నవ్వుతూచేస్తే యేడుస్తూ అనుభవింపవలెను

1905 నవ్విన నాపచేనే పండుతుంది

1906 నవ్వుతూ తిట్టితివో నరకాన బడితివో

1907 జవ్వు నాల్గువిధాల నష్టకారి

1908 నవ్వే ఆడదాన్ని యేడిచే మగవాణ్ణి నమ్మరాదు

నా

1909 నాం బడా దర్శన్ ఖోటా

1910 నాకూబెబ్బేబా అంటే నాకుబెబ్బే నీకుబెబ్బే అబ్బకు బెబ్బే అన్నాడట

1911 నాకాయుష్యం నాకారోగ్యం మీకురుణం మాకుధనం