లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-త

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


1441 డబ్బు యిచ్చి తేలు కుట్టించుకున్నట్లు

1442 డబ్బు సభగట్టును, ముద్ద నోటినిగట్టును

1443 డబ్బూ యివ్వను డబ్బుమీద దుమ్మూ యివ్వను

1444 డబ్బుకు వచ్చినచెయ్యి వరహాకువస్తుంది

1445 డబ్బులకు ప్రాణానికి లంకె

1446 ఢిల్లికి ఢిల్లి పల్లెకు పల్లి

1447 డొంకలోషరాపువున్నాడు నాణెములుచూపుకోవచ్చును

1448 తంగేడు పూచినట్లు

1449 తంటాలమారి గురానికి తాటిపట్ట గొరపం

1450 తండ్రి తవ్విన నుయ్యి అని అందులో దూకవచ్చునా

1451 తండ్రిని చంపిన పాపం అత్తవారింట అంబటికట్ట తెగితే పోతుంది

1452 తండ్రిసేద్యం కొడుకు వైద్యం, కూడుమధ్యం

1453 తంబళ అనుమానము

1454 తంబళి తన లొటలొటేగాని యెదుటివారి లొటలొట యెరుగడు

1455 తక్కువ నోమునోచి యెక్కువఫలము రమ్మంటేవస్తుందా

1456 తగవరి కూలికి విషము త్రాగడు

1457 తగవున నోడినను ముదిమిని చచ్చినను బందిలేదు

1458 తగిలినకాలే తగులు తుంది

1459 తగినట్లే కూర్చెరా తాకట్లమారి బ్రహ్మ 1460 తగుదాసరికే మెడపూసలకు, అమ్మకన్న కాంపుకూ, అయ్య యిచ్చిన మునుముకూ సరి

1461 తడక లేని యింటిలోకి కుక్క దూరినట్లు

1462 తడిగుడ్డతో గొంతుక కోస్తాడు

1463 తడిసినగాని గుడిసె కట్టదు తాగిగాని మొగ్గడు

1464 తడిసిన కుక్కి బిగిసినట్లు

1465 తడిసి ముప్పందుము మోసినట్లు

1466 తణుకుకుపోయి మాచవరం వెళ్ళినట్లు

1467 తద్దినం కొని తెచ్చు కున్నట్లు

1468 తద్దినం నాటి జందెం

1469 తనకంపు తనకింపు పరులకంపు ఓకరింఫు

1470 తనకలిమి యింద్రభోగము తనలేమి లోకదారిద్రము

1471 తనకాళ్ళకు బందాలు తానే తెచ్చుకున్నట్లు

1472 తనకు అని తెవ్వెడు వుంటే ఆకటివేళ ఆరగించ వచ్చును

1473 తనకు కానిది గూడులంజ

1474 తనకు కానిరాజ్యం పండితేనేమి వదటకలిస్తే నేమి

1475 తనకు చెప్ప తడికలచాటు ఒకరికిచెప్ప ఒప్పలకుప్ప

1476 తనకు బాసిన వెంట్రుకలు యే రేవులో పోతేనేమి

1477 తనకు మాలిన ధర్మం మొదలు చెడ్డబేరం

1478 తనకచ్చా తానుకట్టుకుని సానికొంపను తిరిగినాతప్పులేదు

1479 తీతువపిట్ట ఆకాశంలోగూడు కడతానన్నట్లు

1480 తనకొంగునవున్నరూక తనకు పుట్టినబిడ్డ పనికివస్తవి

1481 తన చెయ్యి కాలుతుందని సవతిబిడ్డచేతితో కలియబెట్టినట్లు 1482 తన తలుపుతీసి పొరుగింటికి బెట్టి రాత్రంతా కుక్కల తోలుతూ కూర్చున్నట్లు

1483 తనతల్లిచావుకన్నా పినతల్లిచావుమేలు

1484 తననీడె తనకుశాచం

1485 తనదాకావస్తే గాని తలనొప్పి బాధతెలియదు

1486 తననీడ తనతోనే వుంటుంది

1487 తనదీపమని ముద్దుపెట్టుకుంటే మూతిమీసాలుకాలును

1488 తననుపొడిచిన గంగిగోవునైనాపొడిస్తే పాపంలేదు

1489 తనపిల్ల తవిటికేడిస్తే లంజపిల్ల రాగిరేకు కేడ్చినది

1490 తనపుట్టి పిచ్చగావుంటే, పొరుగు పందుం సరాకొలిచి నాడట

1491 తనబంగారం కాకపొతే వన్నెలేదు మెరుపు లేదు

1492 తనబలిమికన్నా స్థానమలిమిమేలు

1493 తనముడ్దికాకపోతే కాశీదాకా దేకమన్నట్లు

1494 తనముడ్ది కాకపోతే గంగదాకా తాటిపట్టికెదురు దేకమన్నట్లు

1495 తనలొ తప్పులెకుంటే గురువుతో గుద్దులాడవచ్చునట

1496 తనయుని పుటక తల్లికి తెలుసు

1497 తనవారు లోతుకుతీతురు కానివారు కడకు తీతురు

1498 తనవాసితప్పితే ఒకవన్నె తరుగును

1499 తనువులు నిత్యములేదుగాని ఓలిపైకము ఖర్చుపెట్టకు అన్నట్టు

1500 తన్నుగట్టతాళ్లు తానేతెచ్చుకొనినట్లు 1501 తప్పతాగి కులంమరచినట్లు

1502 తప్పులువెతికేవాడు తండ్రితప్పులు వెతికేవాడు ఓర్వలేనివాడు

1503 తప్పులులేనివారు ధరణిలోలేరు

1504 తప్పులేనివాణ్ణి ఉప్పులోవూరయ్య మన్నాడట

1505 తప్పూఒప్పూ దైవమెరుగును పప్పూకూరబాపడెరుగును

1506 తప్పెటకొట్టినవాడు దాసరి శంఖంవూదినవాడు జంగం

1507 తరిఅంటే వరిఅంటాడు తిరిగిఅంటే గొంతుకు ఉరి

1508 తమామూలేకుంటే తవ్వెడైనా అడిగినట్లు

1509 తమ్ముడు తనవాడేగాని తప్పుతనదా

1510 తలక్రిందికొరవి

1511 తలంటబలగమేగాని తలకుపెట్టేవారు లేరు

1512 తలకుమించిన ఆజ్ఞలేదు

1513 తలకోసుకపోగా పోగులకు యేడ్చినట్లు

1514 తలకోసి ముందరపెట్టితే గారడీవిద్యాన్నట్లు

1515 తలగట్టి కడుపుగుల్ల

1516 తలచినప్పడీ తాతపెళ్లి

1517 తలగడక్రిందిపాము

1518 తలకాయలోకిదూర్చిన తాబేలువలె

1519 తలతడిసినమట్టుకు గొరిగే తీరవలెను

1520 తలతిరిగియైనా కబళం నోట్లోకే రావలెను

1521 తలప్రాణం తోకకువచ్చినది

1522 తలలు బోడులైనా తలుపులుబోడులా 1523 తలతోకలెని కధ ముక్కుముఖములేనిపిల్ల

1524 తలారిపగ తలతోతీరుతుంది

1525 తలుపులుమింగేవానికి అప్పడాలు లొటలొట

1526 తల్లియైనా పిల్లయేడవంది పెట్టదు

1527 తల్లిచేసింది తనయులకు

1528 తల్లిబంగారైనా కంసాలివాడు దొంగిలకమానడు

1`529 తల్లికడుపుచూచును పెండ్లాము వీపుచూచును

1530 తల్లికడుపులో చొరకముందు దయ్యాలదేవత భూమిలో పుట్టినతర్వాత దయ్యాల దేవత

1531 తల్లికికానివాడు దాయాదికౌనా

1532 తల్లికికూడు పెట్టనివాడు తగుదునమ్మా అనితీర్చవచ్చినట్లు

1533 తల్లికికొట్టరా వసంతం

1534 తల్లికితగినబిడ్డ యింటికితగిన వందిలి

1535 తల్లిగండము పిల్లగండము మంత్రసానిగండమున్నదా

1536 తల్లిచనిపోతే తండ్రి పైనతండ్రితో సమానము

1537 తల్లిచేసే కడుపుపెద్ద, తలమాస్తే కొప్పుపెద్ద

1538 తల్లిచాలు పిల్లలకు తప్పుతుందా

1539 తల్లిచెవులకన్నా పినతల్లిచెవులు మేలు

1540 తల్లిచెఫులు మద్దికాయలు దండుగలకు పెండ్లాంమెళ్ళో పూసలు భోగాలవారికి

1541 తల్లిచెవులు తెంచినవానికి ముత్తవచెవులు వెంట్తుక మాత్రం

1542 తల్లిదే వలపక్షం ధరణిదే వలపక్షం 1543 తల్లిదైవము తండ్రిధనము

1544 తల్లినిచూచి పిల్లనూ పాలనుచూచిబర్రెను కొనవలెను

1545 తల్లినినమ్మినవాడు ధరణిని నమ్మినవాడు చెడడు

1546 తల్లిపాలు దూడచెబుతుంది

1547 తల్లిపుట్టిల్లు మేనమామవద్ద పొగడినట్లు

1548 తల్లిరోసినపిల్లను దాదిరోయదా

1549 తల్లిలేనిపిల్ల వుల్లిలేనికూర

1550 తవుడుతింటూ వొయ్యారమా

1551 తవ్వగాతవ్వగా తధ్యం తేలుతుంది

1552 తవ్వి మీదతోసుకున్నట్లు


తా

1553 తాగనేరనిపిల్లి బోర్లదోసుకున్నట్లు

1554 తాగబోతే దప్పిగలేదు తలకొక అంటికలి

1555 తాగేది దమ్మిడీగంజాయి యిల్లంతా చెడువుమ్ములు

1556 తాగబోతూ బొల్లియెద్దుకుకుడితి

1557 తాచెడ్డకోతి వనమెల్లా చెరచినది

1558 తాగేవాడే యిచ్చుకుంటాడు తాళ్ళపన్ను

1559 తాటాకుచప్పళ్లుకు కుందేళ్లు బెదురునా

1560 తాటాకు తినెదవా తలకొట్లుపడెదవా

1561 తాటిచెట్లలో ప్రొద్ధుగూగినట్లు

1562 తాటిపట్టెకు యెదురు దేకినట్లు

1563 తాడుచాలకపోతే నుయ్యిపూడిచినట్లు