లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


రో

2949 రోకటికి చిగురు పట్టినట్లు

2950 రోకలి మూడు మాడలు

2951 రోగము వొకటి మందు వొకటి

2952 రోగీ పాలేకోరినాడు వైధ్యుడూ పాలే కోరినాడు

2953 రోట్లో బుర్రపెట్టి రోకలి దెబ్బకు వెరచినట్లు

2954 రోలు కరు వెరుగరు

2955 రోలు వెళ్లి మద్దెలతో మొరపెట్టు కున్నట్లు

2956 రోషములేని బంటుకు మోసము లేదు

2957 రోషానకు రోలు మడకు కట్టు కున్నట్లు

రౌ

2958 రౌతు కొద్దీ గుఱ్ఱము

2959 రౌతు మెత్తనైతే గుఱ్ఱము మూడు కాళ్ళతో నడుచును

2960 రేవతి వర్షం సర్వ సస్యములకు రమణీయము

2961 రోహిణి యెండకు ఱోళ్ళు పగులును

2962 రైతుబీద అయితే పొలంబీద


2963 రెంటికిం చెడ్డ రేవనివలె

2964 రెక్కలు విరిగిన పక్షి వలె ఉన్నాడు

2965 లంక కాల్చినవాడు హనుమంతుడు

2966 లంకమేతకు యేటియీతకు సరి 2967 లంకలో పుట్టిన వారెల్లా రాక్షసులే

2968 లంచము పెట్టినదిమాట పుంజము పెట్టినది బట్ట

2969 లంజకు పిల్ల తగలటం

2970 లంజకొడుకు తండ్రికి తద్దినం పెట్టినట్లు

2971 లంజచెడి యిల్లాలైల్నది

2972 లంజ పితాళ్ళకు పెట్టి ఆకాశం చూచినట్లు

2973 లంజబిడ్డకు తండ్రియెవరు

2974 లంజలు లేకపోతే గుడేరంజిల్లును ప్రజల మనస్పూరంజిల్లును

2975 లక్కసాసొసులు తొడుకొని లటలట పోతావుగాని వాకిలి యెవడు నూకు తాడోయి వన్నెకాడ

2976 లక్షణాలుగల బావ గారికి రాగిమీసాలు అవలక్షణాలు గల బావగారికి అవీలేవు

2977 లక్ష నక్షత్రాలైనా ఒక చంద్రుడు కాడు

2978 లడాయి అంటే వెనుకకు పోతాడు అన్నమంటే ముందుకు పోతాడు

2979 లక్షణం చెడితే అవలక్షణం

2980 లడాయి వచ్చినప్పుడా కత్తులు చేసుకోవడం

లా

2981 లాభము గూబల్లోకి వచ్చినది

2982 లాభములేనిది పెట్టి యేటపడడు

లి

2988 లింగంమీద యెలుక

లు

2984 లుచ్చాలకు లక్షలుదొరుకును సజ్జనులకు సొక్కానీ దొరకదు

లే

2985 లేకలేక లోకాయ పుట్టితే లోకాయ కన్ను లొట్ట

2986 లేకుండాచూచి పోకుండా రాబట్టు

2987 లేడికి లేచిందే ప్రయాణం

2988 లేనిదానికి పోగా ఉన్న దూడినట్లు

2989 లేనిఉదారికంటే కలిగిన మొడిమేలు

2990 లేనిబావకంటె కలిగిన మొండిమేలు

2991 లేవలేని అత్తకు వోపలేనికోడలు

2992 లేస్తే కొరగాను భాయీ

2993 లేనివాడు పుడమిలేనివాడు

లో

2994 లోగుట్టు పెరుమాళ్ళ కెరుక

2995 లోభికి నాలుగందాలనష్టం

2996 లోభికి యిబ్బడివ్యయం 2997 లోభికి రెంటనష్టి

2998 లోకమంతా సంపాదించి ప్రాణం పోగొట్టు కుంటే యేమి లాభం

2999 లోభిని చంపవలె నంటే దబ్బు అడిగితే సరి

3000 లోభిసొమ్ము గొంగలపాలు

3001 లోని ముయ్యగలరు గాని లోకం ముయ్యగలరా

3002 లోపాలులేనిపాలన వంకరలేని కుక్కతోక ఆదర్శ మంత్రాలు

3003 లోనవికారము బైట శృంగారము

3004 లబ్డుడికి పనినిండా, లుబ్డుడికి ఖర్చునిండా

3005 వంకర టింకర కాయలు యేమెటంటే చిన్ననాడమ్మిన చింతకాయలు

3006 వంకలేనమ్మ డొంకపట్టుకు వేళ్ళాడినదట

3007 వంకాయ రుచి తోటవాడెరుగును, అరటికాయ రుచి రాజెరుగును

3008 వంగతోటలో వానికి కనిగుడ్ది, ఆకుతోటలోవానికి విని చెవుడు

3009 వంగసములో పుట్తినది పొంగలి పెట్టితే పొతుందా

3010 వంటంతా అయిందిగాని వడ్లు వొక పొలుపు యెండవలసింది

3011 వంటింటి కుందేటిని చంపినట్లు