లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


2879 యజ్ఞానికి యేమి యత్నమంటె కత్తులూ కఠార్లూ

2880 యదార్ధానికి కేడు చుట్లెందుకు

2881 యుగాలనాటిఒ యుధిష్టరుడు

2882 యోగికి భోగికి రోగికి నిద్రలేదు

2883 రంకాడనేర్చినమ్మ బొంకాడనేరదా

2884 రంభచెక్కిలిగొట్టి రాత్నందెచ్చినట్లు

2885 రత్నాలన్నీ ఒక చోట నత్తగుల్లలన్నీ ఒక్కచోట

2886 రత్నాలుతినే పక్షికి రత్నాలు, రాళ్లు తినే పక్షికి రాళ్లు

2887 దక్షించిన వాణ్ణి భక్షించనా

2888 రత్నమురుప్పి గాజునుకోరినట్లు

రా

2889 రాగంరానివాడు రోగంలెనివాడు లేడు

2890 రాగలశని రామెశ్వరంపోయినా తప్పదు

2891 రాగానకునేను అందానకు నాఅప్ప

2892 యాచనదు:ఖ హేతువు

2893 యధాయధలందరు వెల్లువనుపోగా పుల్లాకు నాపనియేమి అన్నదట

2894 రాచపీనుగు తోడులేకుండా చావదు

2895 రాజాంకాయ పిచ్చికొండ యానున్న గార్కి సభాకంపం