లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-మో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మో

2862 మోకాట్లో మడనరంపట్టింది

2863 మోకాలు మణిగిందని ముక్కుముంచు కుంటారా

2864 మోచేయాడితే ముంజేయాడు తుంది

2865 మోటుకు కోపం ముక్కుమీద

2866 మోటకు మొదటిచోటకంపు వన్నెగాడికి వళ్ళంతా కంపు

2867 మోటుగాలికి వరవడు

2868 మోసేవానికి తెలుసు వావటిబరువు

2869 మోక్షానికిపోతే మొసలియెత్తుకపోయింది

2870 మొహం లేకపోతే మూదం లేదు

2871 మెత్తనివారిని మొత్తబుద్ది

2872 మాటాడితేమల్లెలు కాటాడితే కందిరీగలు వొలుతవి

2873 ముప్పైతట్టల పేడమోసేపోలికి మూడుపుంజాల దండ బరువా

2874 ముల్లుతీసి కొర్రడచినట్లు

2875 మూడునాళ్ళ ముత్తైదువతనానికి ఆరుజోళ్ళ లక్కఆకులు

2876 మొండిచేతివానికి నువ్వులు తిననేర్పినట్లు

2877 మంచివానికి వకమాట మూర్ఖునికి వకచేట

2878 ముగ్గురాడవారుకూడితే పట్టపగలు చుక్కలుపొడుచును