లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-వ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


2997 లోభికి రెంటనష్టి

2998 లోకమంతా సంపాదించి ప్రాణం పోగొట్టు కుంటే యేమి లాభం

2999 లోభిని చంపవలె నంటే దబ్బు అడిగితే సరి

3000 లోభిసొమ్ము గొంగలపాలు

3001 లోని ముయ్యగలరు గాని లోకం ముయ్యగలరా

3002 లోపాలులేనిపాలన వంకరలేని కుక్కతోక ఆదర్శ మంత్రాలు

3003 లోనవికారము బైట శృంగారము

3004 లబ్డుడికి పనినిండా, లుబ్డుడికి ఖర్చునిండా

3005 వంకర టింకర కాయలు యేమెటంటే చిన్ననాడమ్మిన చింతకాయలు

3006 వంకలేనమ్మ డొంకపట్టుకు వేళ్ళాడినదట

3007 వంకాయ రుచి తోటవాడెరుగును, అరటికాయ రుచి రాజెరుగును

3008 వంగతోటలో వానికి కనిగుడ్ది, ఆకుతోటలోవానికి విని చెవుడు

3009 వంగసములో పుట్తినది పొంగలి పెట్టితే పొతుందా

3010 వంటంతా అయిందిగాని వడ్లు వొక పొలుపు యెండవలసింది

3011 వంటింటి కుందేటిని చంపినట్లు 3012 వండని అన్నం వడకని బట్ట

3013 వండాలేనమ్మకు పప్పులు మెండు తేలేనమ్మకు తిండి మెండు

3014 వండవే పెండ్లికూతురా అంటే కుండ తీసుకొని నీళ్ళకు వెళ్లుతా నందిట

3015 వండిన కుండలోదొక మెతుకే పట్టి చూ'దటం

3016 వండుతూ వుండగా వాంతి వస్తున్నదంటే వుండి భోజనం చేసి పొమ్మనదట

3017 వంశ మెరిగి వనితను వన్నె యెరిగి పశువును కొనవలెను

3018 వంశ మో వాడాలి తోకో

3019 వగచినట్టూ వుండవలె వాత బెట్తినట్టూ వుండవలె

3020 వగల్ చేసేదెందుకు డబ్బు దొభ్భే టందుకు

3021 వగల మారి వంకాయ శగలేకనే సగమయింది

3022 వగ్గు కోతికి సివము వచ్చింట్లు

3023 వచ్చిన ఖర్మం వద్దంటే పోతుందా

3024 వచ్చిన దోవనె పోతుంది

3025 వచ్చిన వాదు చచ్చినా పోదు

3026 వచ్చిన వారికి వరమిస్తాను రానివారికి రాయివేస్తాను

3027 వచ్చీ రాని మాటలు వూరీ వూరని వూరగాయ రుచి

3028 వచ్చు కీడును వాక్కే చెప్పును

3029 వచ్చే కాలం కన్నా వచ్చిన కాలం మేలు

3030 వచ్చేదల్లా రాని పోయేదెల్లా పోనీ

3031 వచ్చేవారికి స్వాగతం, పోయేవారికి ఆశామాంతం

3032 నట్టింటికి పోచిళ్లు చల్లినట్లు 3033 వట్టి గొడ్దుకు అరపులు మెండు వరపు టేటికి మరపులు మెండు

3034 వట్టి తిచెయ్యి మూర వేస్తే యేమి ఫలము

3035 వట్టి నిందలు చెప్పితే గట్టి నిందలు వచ్చును

3036 వట్తిమాటల వల్ల పొట్టలు నిండుతవా

3037 వడ్డించే వాడు తనవాడైతే కడవంక్తిని కూర్చునా వొక్కటే

3038 వడ్దిఆశ మొదలు చెరచును. గుడ్దిది ఆవైతే కుండలు చెరచును

3039 వడ్లగాదెలో పందికొక్కును పెట్టినట్లు

3040 వడ్లతోకూడా దాగగ యెండ వలసింది

3041 వడ్ల రాశి వదరబోయినా వానతొసేగిలేదు

3042 వడ్లు గొడ్లు వున్నవానిదే వ్యవసాయం

3043 వడ్లగింజలో బియ్యపుగింజ

3044 వడ్లు ముత్తుం పిచ్చికలాద్దుం

3045 వడ్లు వాగునపోతేనేమి గడ్ది గాలికి పోతేనేమి

3046 వనవాసం చేయాలేరు వంగివంగి తిరగాలేరు

3047 వన్నెకాని గంజి యీగలపాలు

3048 వన్నె చీర కట్తుకున్న సంభ్రమమేకాని వెర్రికుక్క కరచిందెరుగదు

3049 వయసుతప్పినా వయ్యారం తప్పలెదు

3050 వరవుకు మెరపులు వట్టిగొడ్డు కార్పులు మెండు

3051 వరహాకన్న వడ్డిముద్దు కుమారునికన్న మనుమడుముద్దు

3052 వరికివాక దొరకుమూక అవుసరం 3053 వరికి వొకవాన వూదకు వొకవాన

3054 వలచివస్తే మేనమామకూరుగు వరస కాదన్నట్లు

3055 వసిష్టునివాక్కున విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మఋషి అనిపించు కోవలె

3056 వస్తావు వస్తావు నాకొరకు వచ్చికూచున్నా డు నీకొరకు

వా

3057 వాండ్లు పొక్కటి రాళ్ళ రీతి వున్నారు

3058 వాకిలి దాటి వరణాశి యెంతదూరమన్నట్టు

3059 వాగుదాటేదాకా వోడమల్లయ్య వాగుదాటింతర్వాత పోడిమల్లయ్య

3060 వాచినమ్మకు పాసినకూడుబెట్టితే మాఅత్త పరమాన్నం బెట్టిందని యిరుగు పొరుగింట చెప్పు కున్నట్లు

3061 వాడ మీదవుండే వరకు వొడమల్లయ్య దిగగానే బోడి మల్లప్ప

3062 వాడలో నాపోక చక్క సగంవుంది భాయి

3063 వాడవదినకేల వావివర్తనములు

3064 వాడితండ్రి మతండ్రి నయాం మగవాళ్లు

3065 వాడిపని గూట్లోకి వచ్చింది

3066 వాడిపని తెల్లవారింది

3067 వాడిమాట పిండికీ అవుతుంది పెడుకూఅవుతుంది

3068 వాడిలో నాపోక చెక్క సగంవున్నది భాయీ

3069 వాడాడినది ఆట పాడినది పాట