లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-మా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మా

2653 మాంసం తింటామని యెముకలు దండవేసు కుంటారా

2654 మాంసం మాంసమును పెంచును

2655 మాటకు కాట తెగులు నీటికి నాచు తెగులు

2656 మాటకు మాట శృంగారం పేటకు కోట శృంగారం

2657 మాటఘనం మానికపిచ్చ

2658 మాట తప్పినవాడు మాలవాడు

2659 మాటలకు పేదరికంలేదు

2660 మాటలకు పనులకు చాలా దూరం

2661 మాటలకు మల్లి, పనికి యెల్లి

2662 మాటలు కోటలు దాటుతవి, కాలు గడపదాటదు

2663 మాటలు తేటలు మాయింట, మాపటి భోజనము మీ యింట

2664 మాగిలి దున్నితే మానికైనా పండును

2665 మాటలు నేర్విన కుక్కను వేటకు బంపితే వుజ్జో అంటే వుజ్జో అన్నదట

2666 మాటలు తల్లి పెట్టు మారు తల్లి

2667 మాట లెన్ని చెప్పినా మామగారి పొత్తు వదలనందిట

2668 మాఘ మాసపు వాన మొగుడు లేని చాన

2669 మాఘ మాసపు చలి మంటలో పడ్డా తీరదు

2670 మాఘమాసంలో మ్రాకులు సైతం వణుకును

2671 మాదిగ మంచానకు తలవైపూ కాళ్ళవైపూ వొకటే

2672 మాదిగ మల్లి కంసాలి యెల్లి 2673 మాదిగవాడి బార్త్యెనా మండేకాలికి చెప్పులేదు

2674 మాధల్వభొట్లకు పడిశం యాటా రెండుసార్లు రావటం, వచ్చినప్పుడల్లా 6 మాసాలు వుండటం

2675 మానంపోయిన వెనుక ప్రాణమెందుకు

2676 మానని రోగానికి మందు వద్దు ఈనిన కుక్క వున్నది మాయింట

2677 మానిపోయిన పుండు మళ్లి రేపినట్లు

2678 మానును చూచేవా మనును పట్టిన భూతాన్ని చూచేవా

2679 మాను పండ్లు మాను క్రిందనే రాలుతవి

2680 మానుపిల్లి అయినా మట్తి పిల్లి అయినా ఎలుకను పట్టిందే పిల్లి

2681 మాను పేరు చెప్పి పండ్లమ్ముకోవచ్చు

2682 మానెడు పిండవచ్చును గాని చెట్టె డెక్కించరాదు

2683 మా పిల్లవానికి ముప్పదిరెండు గుణములున్నవి గాని రెండు తక్కువ

2684 మామతో కూడా మంచం అల్లి తాతతో దడికట్ట వచ్చిందట

2685 మామిడి మగ్గితే సజ్జలు పండును

2686 మామిళ్లకు మంచు చెరువు

2687 మామిళ్లు కాస్తే మశూచికములు మెండు

8688 మాలకూటికి లోబడ్డా, పప్పుబద్ద దొరకదు

8689 మాలపల్లెలో మంగళాష్ట కాలు 2690 మాలమాట నీళ్ళమూట

2691 మాలలకు మంచాలు బ్రాహ్మణులకు పీటలు

2692 మాలాయ గారికి కోలాయ గారు గురువు

2693 మాశిపెద్ద మాశివుండావు బుద్ది గాడ్దె బుద్ది వుండావు

2694 మారికి వారశూల

2695 మార్గశిరమ లో మాట్లాడటానికి పొద్దువుడదు

2696 మార్గ సిరములో మహత్తయిన చలి

2697 మాశిమీద మా శియెక్కి కూర్చుంటే మోసిమోసి చచ్చినా నన్నాడట

2698 మాసెనభోమణి నక్కలు గూసెన్

2699 మాసొమ్ము మాకిచ్చుట మడిమాన్యము లిచ్చుట

మి

2700 మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకు సంపంగినూనె

2701 మింగరాని కడి

2702 మింటికన్నాపొడుగు నగిరికన్నా ధాష్టీకంలేదు

2703 మిండలను మరగిన అమ్మ మీగడతిన్న అమ్మ వూరు కుండదు

2704 మిండడి యీవియెంతో లంజమక్కువ అంతే

2705 మిగిలిన సున్నాన్ని నొగిలినరాజును వదలకూడదు

2706 మిడతంబొట్లు జోశ్యము

2707 మితము దప్పితే అమృతమైనావిషమే

2708 మిధునంలో మొక్క మీసకట్టున పుట్టిన కొడుకు