లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-మి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

2690 మాలమాట నీళ్ళమూట

2691 మాలలకు మంచాలు బ్రాహ్మణులకు పీటలు

2692 మాలాయ గారికి కోలాయ గారు గురువు

2693 మాశిపెద్ద మాశివుండావు బుద్ది గాడ్దె బుద్ది వుండావు

2694 మారికి వారశూల

2695 మార్గశిరమ లో మాట్లాడటానికి పొద్దువుడదు

2696 మార్గ సిరములో మహత్తయిన చలి

2697 మాశిమీద మా శియెక్కి కూర్చుంటే మోసిమోసి చచ్చినా నన్నాడట

2698 మాసెనభోమణి నక్కలు గూసెన్

2699 మాసొమ్ము మాకిచ్చుట మడిమాన్యము లిచ్చుట

మి

2700 మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకు సంపంగినూనె

2701 మింగరాని కడి

2702 మింటికన్నాపొడుగు నగిరికన్నా ధాష్టీకంలేదు

2703 మిండలను మరగిన అమ్మ మీగడతిన్న అమ్మ వూరు కుండదు

2704 మిండడి యీవియెంతో లంజమక్కువ అంతే

2705 మిగిలిన సున్నాన్ని నొగిలినరాజును వదలకూడదు

2706 మిడతంబొట్లు జోశ్యము

2707 మితము దప్పితే అమృతమైనావిషమే

2708 మిధునంలో మొక్క మీసకట్టున పుట్టిన కొడుకు 2709 మిద్దెమీదపరుగు

2710 మిన్ను విరిగి మీదపడ్డట్టు

మీ

2711 మీకుమాట మాకుమూట

2712 మీగాలిమీద మెతుకుపడితే మిట్టిమిట్టి పడ్డాడు

2713 మీగాళ్లు వాచినమ్మా మీయింట్లోపెళ్ళి యెప్పుడంటే మోకాళ్లువాచినమ్మా మొన్ననే అయుపోయినదందిట

2714 మీగురువులు మాశిష్యులవద్దనే నేర్చుకున్నారు

2715 మీగొడ్డుకింత తవుడంటే మీఅబ్బాయికిన్నిపాలు

2716 మీదాకులు రాలంగ క్రిందాకులునవ్వినట్లు

2717 మీయింటికివస్తాను నాకేమిపెడతావు మాయింటికి వస్తావు నాకేమితెస్తావు

2718 మీసాలుతట్టపోసి వాసాలుతట్ట పోసికొనుము

2719 మీరుకొలుచునట్లు మీకుకొలువబడును

ము

2720 ముంజేతి కంకళాలకు అద్దముకావలెనా

2721 ముంజేయిఆడిన మోచేయిఆడును

2722 ముండకొడుకు కేకొడుకు రాజుకొడు కేకొడుకు

2723 ముండ బెంచినబిడ్డ ముక్కు తాడులేని యెద్దు

2724 ముండ ముప్పావుకు చెడ్డాడు నరకడు పావుకుచెడ్డాడు

2725 ముండ మొయ్యవచ్చునుగాని నిందమొయ్యరాదు


.